A Magyar Szocialista Párt Adatkezelési Tájékoztatója


Az adatkezelő

Magyar Szocialista Párt,
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Nyilvántartási szám: 01-02-0000564

Telefonszám: +361 222 6797
E-mail cím: [email protected]
Adatvédelmi tisztviselő: Németh Imre

 

Az adatkezelés célja

Az MSZP a személyes adatokat a következő célokkal kezeli:

 1. Folyamatos közéleti és érdekérvényesítési szolgáltatás választók és közösségeik számára
 2. Folyamatos szervezetműködtetői szolgáltatás párttagok számára
 3. Folyamatos információs és interakciós tartalomszolgáltatás nyilvános infokommunikációs felületeken, kiemelten az MSZP.HU -n.
 4. Folyamatos vagy eseti információs és kommunikációs szolgáltatás szimpatizánsok részére
 5. Eseti ügyintézés munkavállalók és külső ügyfelek, szerződéses partnerek részére

 

Az adatkezelés jogalapjai

Érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul. Az egymástól eltérő célokhoz külön hozzájárulás kell, az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

 1. A tájékoztatás  kiterjed, vagy egyértelműen utal a kezelt adatkörre, az adatkezelési célra, jogalapra és  időtartamra, a címzettek jogaira, a törlési jogra.
 2. Különleges adatok esetén a hozzájárulás írásos, egyértelmű azonosítással elektronikusan is történhet.
 3. Személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az érintett a 16. életévét betöltötte. 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és csak olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés ebben az esetben olyan szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben az egyik fél az érintett.

 

Jogos érdek érvényesítése

Az  adatkezelés ebben az esetben az MSZP,  vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ilyenek pld. a vagyonvédelmi adatkezelések, vagy a bűncselekmények, szabálysértések megelőzése. Az adatkezelő elvégzi az ún. érdekmérlegelési tesztet a  jogalap alkalmazhatósága szempontjából, és ezt dokumentálja.  Az érintettet ebben az esetben is tájékoztatnia kell.

 

Jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés, ilyen például az adózásra, illetve a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken alapuló adatkezelés.

 

A kezelt adatok köre

Az MSZP adatkezelőként mindig szem előtt tartja az adatminimalizálás elvét, azaz kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott cél eléréséhez feltétlenül szükségesek. Ezek: a név, a születési adatok, a lakcím, az e-mail cím, a telefonszám és az aláírás.

Különleges adat az a személyes adat, ha genetikai, biometrikus vagy egészségügyi, ha faji-etnikai származásra, szexuális életre vagy irányultságra vonatkozik, politikai véleményre, vallási-világnézeti meggyőződésre, vagy szakszervezeti tagságra utal.
Az MSZP politikai párt, ezért tevékenysége keretében különleges adatot is kezel a vele  kapcsolatba lépőkre vonatkozóan. Az adatokat az érintettek kifejezett hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára, azokat megkülönböztetett gondossággal védi.

 

Az adatkezelés időtartama

Az MSZP a személyes adatot egyszeri tevékenység esetén az adott cél eléréséig, működési cél esetén a tájékozott és aktív hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Ha az érintett az eseti cél teljesítését megelőzően vonja vissza a hozzájárulását, az MSZP törli az adatot.

 

Adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozók az MSZP megbízásából vagy rendelkezése alapján járnak el, és önálló a felelősségük az adatkezelési szabályok betartásában. Az MSZP adatfeldolgozói az alkalmazásában lévő munkavállalók, ill. a vele szerződésben lévő Kapcsolathu Kft. (elérhetősége: www.kapcsolat.hu). A munkavállalókkal és a szerződéses partnerrel kötött szerződések rögzítik az adatvédelmi előírásokat.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az MSZP a rábízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki. Alapszabályának nyilvánosan elérhető 5. sz. melléklete rögzíti azon munkavállalói, tisztviselői körét, akik meghatározott körű adatokat meghatározott célból megismerni és kezelni jogosultak.

 

Adatbiztonság

A MSZP a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott információtechnológiai eszközöket mindenkor úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A MSZP az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A MSZP az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információ és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A MSZP és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az MSZP a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Az érintett jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:

a.) tájékoztatást kérhet az adatkezeléssel összefüggő tényekről,   az adatkezelés megkezdését megelőzően  (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b.) kérelmére megkapja személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelőtől   (hozzáféréshez való jog),
c.) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbíti, illetve kiegészíti (helyesbítéshez való jog),
d.) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
e.) kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a törléshez való jog),
f.) kérelmére az adatkezelő kiadja a kezelt adatokat, hogy azokat továbbíthassa más adatkezelőnek (az adathordozhatósághoz való jog),
g.) kezdeményezheti  a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság eljárását  (hatósági jogorvoslathoz való jog),
h.) kezdeményezheti  a bíróság eljárását  (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 munkanapon belül írásban nyújt tájékoztatást.

Az adományozással kapcsolatos adatkezelés

Az Érintettek köre: az mszp.hu/adomanyozz honlapon vagy egyéb online felületen keresztül adományozó személyek.

A Magyar Szocialista Párt lehetővé teszi a honlapon vagy egyéb online felületen történő adományozást is. Ebben az esetben az rendszer az adományozót a regisztrációs felület kitöltését követően a Barion rendszeréhez irányítja, ahol a bankkártyája felhasználásával van lehetősége adományozni.
A Magyar Szocialista Párt a bankkártya vagy hitelkártya adatait nem kezeli. A jogszabályok ugyanakkor előírják azt, hogy politikai párt csak azonosítható (nem anonim), magyar állampolgárságú, nagykorú természetes (magán-) személyektől fogadhat el adományt.
A párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.
Ennek megfelelően annak érdekében, működésünk törvényes legyen, szükséges azon személyes adatok kezelése, amelyekkel igazolni lehet, hogy az adományozók az előírt feltételeknek megfelelnek. Ezek az adatok:
- valódi név (magánszemély),
- bejelentett lakóhely (azonosíthatóság érdekében),
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adományozó magyar állampolgár,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az adományozó betöltötte 18. életévét és saját nevében adományoz.
Amennyiben szükséges, az e-mail cím vagy telefonszám segítségével az Adatkezelő fel tudja venni a kapcsolatot az Adományozóval annak érdekében, hogy bizonyítani tudja az előírt feltételek teljesülését.
Amennyiben az Érintett banki átutalással kíván adományozni, kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel az alábbiakat: - adomány,
- magyar állampolgár.
(Ebben az esetben a kezelt adatok köre: név, bankszámlaszám, állampolgárság, az adományozás és időpontjának ténye és az adomány összege.)

Banki utalás esetében:

A kezelt adatok köre bankszámlára történő utalásnál: - név
- bankszámlaszám
- az a tény, hogy az adományozó magyar állampolgár
- az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott
- az adományozás és időpontjának ténye.

Barion internetes felületen történő adományozás esetén:

A kezelt adatok köre
- név
- lakóhely
- e-mail cím
- telefonszám
- az a tény, hogy az adományozó magyar állampolgár
- az a tény, hogy az adományozó betöltötte a 18. életévét
- az a tény, hogy az adományozó mekkora összeget adományozott
- az a tény, hogy az adományozó saját nevében adományoz
- az adományozás és időpontjának ténye.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő alapműködéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: a név, cím, állampolgárság, adományozott összeg és a sajátkénti adományozás ténye és időpontja vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése); e-mail cím, telefonszám és életkor vonatkozásában GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatkezelő jogos érdeke).

Az Érintett hozzájárulásának módja: a felhasználó a közzétett rövid tájékoztatás szerint, az ott elhelyezett navigációs gomb segítségével az adatkezelési tájékoztatóhoz érkezik, ezt elolvassa, és a feltételek elfogadását követően az űrlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul az itt megjelölt személyes adatainak célhoz kötött kezeléséhez.
Az adatkezelés időtartama: az adományozást követő 8. év december 31. napja.
Az adatok közül a név, az e-mail cím és az adományozás összege továbbításra kerülnek a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.; cégjegyzékszám: 01-10- 048552), mint önálló adatkezelő részére.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye:
Adatkezelő kijelölt munkatársai
Adatfeldolgozó: a könyvelési feladatokat ellátó ZsupoLana Számviteli és Pénzügyi Szolgáltató Kft. (2089 Telki, Zúzmara utca 33., cégjegyzékszám:13-09-153967, adószám: 14134609-1-13, képviselő: Nagy László Zoltán)
Polyák Zsuzsanna egyéni vállalkozó (2089 Telki, Zúzmara utca 33; adószám: 76319901-1-43; nyilvántartási szám:31344694)
Nagy László egyéni vállalkozó (2089 Telki, Zúzmara utca 33; adószám: 67519110-1-33; nyilvántartási szám:50352656)
Adatkezelő informatikai üzemeltetésben szerződött partnere: Kapcsolat.hu Kft., (1114 Budapest, Villányi út 11-13. Adószám: 13714796243, cégjegyzékszám: 01 09 869472).  

Magyar Szocialista Párt    

Cím:                1114 Budapest, Villányi út 11-13
Telefon:          +36 1 222 6797
E-mail cím:     [email protected]

Az MSZP jogszabályi kötelezettségének eleget tesz, és az érintetti jogérvényesülés céljából adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki.

Neve: Németh Imre
Elérhetősége: +361 222 6797, [email protected]

 

Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:

 

1. Az érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz

Az érintett jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság- nál eljárást indíthat.

A NAIH elérhetőségei:

Posta cím:    1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:    +36 (1) 391-1400
Fax:        +36 (1) 391-1410
E-mail:    [email protected]
URL:        http://www.naih.hu

 

2.     Adatvédelmi hatósági eljárás

A hatóság eljárása kizárólag hivatalból indítható. A hatósági határozat tartalmát a jogsértés jellege, súlya,  körülményei, kihatása határozza meg.

 

3.  Az érintett kártérítési igényt és sérelem díjat követelhet a bíróságtól

Az érintett  bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthat.

 

További tájékoztatás

 

Adattovábbítás

Az MSZP a személyes adatokat harmadik fél részére csak akkor továbbítja, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult.

 

Adattovábbítás törvényi előírás alapján

Az adatkezelőt a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik.

A MSZP a hatóságok részére - ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés legitim céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az  MSZP harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére személyes adatokat csak akkor továbbíthat, ha ehhez az érintett hozzájárult, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújtott a Rendelet szerinti adatkezelésre és ezt a Bizottság meg is állapította.  és az érintett számára rendelkezésre állnak az érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek.

Az EGT-államokba irányuló adat továbbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adat továbbításra kerülne sor.

 

Jogszabályi háttér

A MSZP adatkezelési alapelvei és gyakorlata összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, módosítva a 2018. évi XXXVIII. törvénnyel  (a továbbiakban Infotv.
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban Rendelet.
 • Az MSZP Alapszabályának 5. sz. melléklete

 

Az MSZP Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti az adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság részletes szabályait.
 


2018. május 25.


Módosítva 2020.09.19.            Magyar Szocialista Párt