2012. március 30. 13:59

A Baloldali Tömörülés Platform Kiáltványa

A magát konzervatív-kereszténynek tekintő kormány két esztendeje kezdte meg Magyarország társadalmi rendszerének átalakítását. E folyamatot minősíti a visszaható hatályú törvényalkotás, az új alkotmányt helyettesítő alaptörvény, az állami főhatalom megosztásának, az egyes hatalmi ágak jogköreinek megnyirbálása, az ellenzék semmibevétele, a magántulajdon szentségének megsértése, a társadalmi mobilitás csatornáinak, az érdekegyeztetés és az érdekképviseletek működésének korlátozása, az önkormányzatiság kiüresítése. Az istenhit alaptörvénybe erőltetése azt bizonyítja, hogy a kormány a történelmi egyházakkal lényegében összefonódva működik.

Mostanra világossá vált, hogy nemcsak a jogrend és a demokratikus intézmények átalakítása, a szabadságjogok durva korlátozása, hanem a köztársaság felszámolásának szándéka, egy feudálkapitalista restauráció vezérli cselekedeteiket. Ezért írják át a közelmúlt történetét, hamisítják meg hazánk XX. századi történelmét.  

A legfájóbb számunkra az, hogy a demokratikus jogállami normák felszámolásával, a szabadságjogok korlátozásával egyidejűleg nagyon sok embertársunk is e politika áldozatává vált. Áldozat az a munkás, alkalmazott, aki a mostani kormány dilettáns gazdaságpolitikájának eredményeként elveszítette munkahelyét megélhetését, biztonságát. Áldozatok a fiatalok, a betegek, a szegények, a cigányok. Áldozatok azok, akik nem hazánk szerencsésebbik felébe születtek, s akik nem ismerték a versengő piacgazdaság működésének titkait. Áldozatok, akik az új rendi államba nem voltak képesek, vagy nem voltak hajlandóak besorolódni.

Húsz éve a rendszerváltozással kezdetét vette az a folyamat, amely Magyarország európai gazdasági-társadalmi beilleszkedését szolgálta. A gazdaság átalakulása azonban számos, máig megoldatlan társadalmi probléma kialakulásához vezetett, amelyek a baloldali kormányok számára is kihívást jelentettek. Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat követő, a 2010-ig tartó időszakot több mint kilencezer befejezett beruházás, a gyorsforgalmi úthálózat kiépítése, az elmúlt 50 év legjelentősebb oktatásfejlesztési programja, 360 iskola megújulása fémjelzi. A társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésének érdekében a tankötelezettség korhatára 18 éves korig szélesedett. Nőtt mind a középfokú, mind a felsőfokú oktatásban résztvevők száma. Az átfogó nyugdíjreform részeként jelentősen emelkedtek az özvegyi ellátások, csökkentek a nyugdíjrendszerben kialakult igazságtalanságok. A szocialista-liberális kormányok több évtizedre fenntarthatóvá tették a nyugdíjrendszert. Az ország megőrizte szociális intézményeit, kiküszöböltük aránytalanságait, foglalkoztatási ösztönzőket építettünk a rendszerbe. Jelentős mértékben nőtt a születéskor várható élettartam.

2008-at követően, a válságkezelő kormányzás eredményeként, sikerült a költségvetési hiányt csökkenteni. Megtartottuk a lakhatás, a munkavállalás, a foglalkoztatás rendszerét, százezer munkahelyet teremtettünk. A krízisalapból 130 ezer család részesült támogatásban. Megőriztük a társadalom stabilitását. A sikeres válságkezelés, valamint az EU-s támogatások segítségével az ország gyarapodott, fejlődött, megteremtődött a tartós növekedés alapja.

A kiélezett politikai küzdelemnek, az ellenzék ellenségként való politizálásának, a kormány hitelvesztésének a következményeként azonban nem volt lehetőség hozzányúlni a kétharmados többséget igénylő kérdésekhez, így a pártfinanszírozáshoz, az önkormányzati és a választójogi rendszer reformjához. Nem sikerült lényegi elmozdulást elérni az egészségügyi ellátásban, a közösségi közlekedésben, a halmozottan hátrányos régiók és társadalmi csoportok felzárkóztatásában, a roma kérdésben.

Fogjunk össze!

Alkossuk meg azt az együttműködést, amelynek révén közös akarattal akadályozhatjuk meg a kormány igazságtalan jogszabályalkotását, az egyeztetések nélküli, őrült iramú törvényhozását, az emberek leszakadását, elszegényedését, az eladósodást, a nyílt és rejtett megkülönböztetést a jóléti újraelosztásban.

Mondjunk nemet a gazdaságban egyre nagyobb teret nyerő kliensrendszer térfoglalására.

Segítsünk azoknak, akik most ott tartanak, hogy nem képesek befektetni a jövőjükbe, tehetetlenül veszik tudomásul, hogy bezárulnak utódaik előtt az oktatási intézmények kapui.

Segítsük a falvak népét, a termőföldjükből boldogulni kívánókat, a mezőgazdasági vállalkozókat. Minden eszközzel támogassuk a munkás érdekeket képviselő szervezeteket, hallassuk hangunkat az időskorúak, a betegek, az elestettek, a családok, a civilek, a gyermekek érdekeinek védelmében.

Szerezzük vissza a szocialista párt hitelességét, őrizzük meg a megelőző generációk eredményeit, kövessük hagyományaikat.
Állítsuk meg a bűnbakkeresést, ezt az újmódi boszorkányüldözést, a botránypolitizálást!

Vállaljuk értékeinket! Vállaljuk, hogy baloldaliak, szocialisták vagyunk! Őszintén, önkritikusan nézzünk szembe múltunkkal, elemezzük az elmúlt húsz év tapasztalatait! Ne engedjük, hogy meghamisítsák hazánk történelmét azok, akik készen és ingyen kapták műveltségüket, tudásukat hazájuktól, s akik most úgy fordulnak elődeik ellen, mintha mostohagyerekeink lennének!

Ne tovább!  Munkát! Kenyeret!

Munkát és kenyeret követelünk az egyre nagyobb tömeget képező nincsteleneknek! Vállaljuk, hogy olyan kormányzati alternatívát teremtünk, amely reményt ad a felemelkedésre, támaszt jelent a fiatal szülőknek és gyermekeiknek! Hazát és házat a hajléktalanoknak! Munkahelyeket, talpalatnyi földet, otthont, biztonságot jelent minden magyar állampolgárunknak!

Elég volt!

A Szocialista Pártnak nem kell szégyenkeznie, amikor azoknak az élére kíván állni, akik emberhez méltó életet, igazságos hazát, egy jobb világot szeretnének, és ezért tenni akarnak. Dolgozni, gyermeket nevelni, szeretni!

Legyen a Magyar Szocialista Párt otthona mindazoknak, akik tartozni akarnak valakikhez, bízni egymásban és a hazában! Élvezni az élet örömeit! Nem félni a holnaptól, a másik embertől! Nem gyűlölködni, haragudni, irigykedni, hanem lelkiismeretük szerint szabadon hinni, cselekedni, boldogulni szeretnének!

Érezzék az emberek, hogy értük vagyunk! Ez a párt az ő pártjuk!

Fogjunk össze azért, hogy egy emberibb világban és egy igazságosabb Magyarországon élhessünk, hogy a most formálódó antidemokratikus hatalmi törekvéseket meg tudjuk állítani!

Védjük meg a Magyar Köztársaságot! A szabadságot! A szociális biztonságot, a jogállamot!

Magyar Szocialista Párt
Baloldali Tömörülés Platform