Az MSZP kifogást jelent be az NVI és elnökének törvénysértő tevékenységével kapcsolatban

Kifogást jelentünk be.
Előzmények:
 
 
Az MSZP kifogást jelent be az NVI és elnökének törvénysértő tevékenységével kapcsolatban
 
Tisztelt Nemzeti Választási Bizottság!
 
Alulírott a Magyar Szocialista Párt (képviseli: Tóbiás József pártigazgató, székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fszt/I-1., az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására jelölő szervezetként történt nyilvántartásba vételét elrendelő NVB határozat száma: 15/2018., a párt nyilvántartási száma: 01-02-0000564; e-mail: [email protected]) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § (1) bekezdése alapján a következő indokokra figyelemmel, a törvényes határidőn belül az alábbi
 
k i f o g á s t
 
jelentem be a Nemzeti Választási Iroda és annak elnöke törvénysértő tevékenységével kapcsolatban.
 
1. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) a Ve. 75. § (1) bekezdés h) pontja alapján az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörében eljárva működteti a választás lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket, valamint a Ve. 76. § (1) bekezdés f)-h) pontjai alapján gondoskodik a választáshoz kapcsolódó adatok biztonságos tárolásáról, működteti a választások hivatalos honlapját, megszervezi az igazgatási és informatikai próbákat.
 
Az NVI 2018. április 8-án 10 óra 8 perckor a [email protected] elektronikus levélcímről küldött levelében arról adott tájékoztatást – többek között – az MSZP számára, hogy a „rendkívül magas érdeklődés zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a www.valasztas.hu honlapot átállítottuk egy nagyobb teherbírású megoldásra”. Erre tehát az NVI szerint azért volt szükség, mert a honlap alkalmatlannak bizonyult a hiteles tájékoztatási funkció ellátására.
 
Az átállást követően – az interneten is terjedő képernyőmentések és tárolt html-oldalak alapján – kiderült, hogy az átállított oldalon 2018. április 8-án napon belüli különböző időpontokban egymástól eltérő névjegyzéki adatok kerültek feltüntetésre, illetve a szavazás napján későbbi időpontban a korábbi időpontban feltüntetett részvételi adatoknál jelentős mértékben alacsonyabb tény részvételi adatok kerültek feltüntetésre. Az NVI honlapja szerint tehát – annak ellenére, hogy a választási névjegyzékek zárására, nyomtatására, hitelesítésére 2018. április 6-án, illetve 7-én került sor –
 
2018. április 8-án 18.30-kor 7875 ezer választópolgár,
 
2018. április 8-án 19.00-kor 7979 ezer választópolgár
 
szerepelt a névjegyzékben.
 
Az NVI honlapja szerint továbbá 18.30-kor 5365 ezer választópolgár volt már szavazni (tény adat), ehhez képest 19.00-kor kevesebb, 5283 ezer választópolgár volt szavazni (tény adat); az ugyanerre az időpontra vonatkozóan más időpontban készített képernyőmentések szerint 5011 ezer választópolgár volt szavazni (tény adat). Mivel a névjegyzéki adatok nem sok kapcsolatot mutattak az NVI honlapján szereplő névjegyzéki adatokkal, azok között érdemi és jelentős eltérés mutatkozik. Mindez felvetette annak a gyanúját, hogy az NVI által működtetett informatikai rendszerbe külső beavatkozás történhetett.
 
Mellékelten csatolunk további képernyőmentéseket, már a választás éjszakáján készült számadatokra tekintettel: 0:13 perckor az NVI honlapja szerint a választók névjegyzékében 7176 ezer választópolgár szerepelt. Ezzel szemben 02:16 perckor már 7921 ezer választópolgár.
 
2. Ennek tisztázására április 9-én 13.54 perckor dr. Harangozó Tamás, a Közjogi Munkacsoport vezetője e-mailen intézett levelet dr. Pálffy Ilona elnök asszonyhoz. Kértük, hogy dr. Pálffy Ilona a választási eljárás nyilvános jellegére tekintettel haladéktalanul adjon magyarázatot a fenti eltérésekre. Ez azonban nem történt meg, így kifogásoljuk az NVI és az NVI vezetője tevékenységét. Azon túl, hogy a hallgatása „beszédes”, magatartása sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontját, valamint a 2. § (2) bekezdését. Nem tudjuk, nem tudhatjuk, miként alakult a választópolgárok pontos száma, mivel teljesen eltérő adatok jelentek meg a választási honlapon.
 
A választási honlap körüli visszásságok különösebb kifejtést nem igényelnek, hiszen tényszerű, hogy a honlap csődöt mondott, és a helyette beállított honlap igen kevés információt szolgáltatott és szolgáltat jelenleg is a választópolgárok számára.  
 
3. Az anomáliák további tisztázása érdekében az MSZP 2018. április 10-én tájékoztatást kért az NVI-től, kérte az informatikai rendszer átállításával kapcsolatos eljárási dokumentumokat (szabályzatokat, jegyzőkönyveket, határozatokat), az átállított rendszer zárt működését igazoló dokumentumokat, valamint kérte azokat a dokumentumokat, amelyek tartalmazták az átállás előtt és után a rendszerben a tranzakciós és az üzemeltetési tevékenységekkel kapcsolatos logok közhitelességét igazoló eljárási és műszaki szabályokat. Az MSZP arra vonatkozóan is kért tájékoztatást, hogy mi okozta azokat a hibákat az informatikai rendszerben, amely miatt az informatikai rendszer átállítása vált szükségessé. A megkeresésben az MSZP kérte azt is, hogy amennyiben a kért adatok megküldését az NVI nem teljesíti, úgy biztosítsa ezek megtekintését személyes szakmai egyeztetés keretében. Ennek az alábbi okok miatt van jelentősége:
 
3.1. Az informatikai rendszerekben végzett tevékenységeket a visszakereshetőség, valamint bizalmasság miatt a hazai és nemzetközi jogi szabályozás alapján naplózni szükséges (log). Az NVR rendszerben a naplókat több szinten is készíteni kell annak érdekében, hogy a rendszer zártsága az üzemidő alatt igazolható legyen: a) a fizikai eszközök szintjén az operációs rendszerekben (serverek, routerek, tűzfalak etc.); b) az alkalmazások szintjén; c) az adatbázisok szintjén.
 
A naplókat minden szinten több vetületben szükséges készíteni, mert el kell választani egymástól a felhasználók (NVR felhasználói) és az üzemeltetők tevékenységét.
 
Az IT-biztonság és a zártság szempontjából a napló fájlok (logok) kezelését külön tervezni kell annak érdekében, hogy azok önmagukban közhitelesek legyenek, és ne lehessen őket utólag megváltoztatni. Ebből kifolyólag a) a naplókat nem azon az eszközön kell tárolni, ahol készülnek, hanem külön naplószervereken; b) a naplókat valamilyen eljárás során biztosítani kell a későbbi átírás ellen (pl. időbélyegző stb.); c) a naplószerverek üzemeltetésének és adatbiztonsági kialakításának erősebbnek kell lennie, mint a rendszer többi eszköze esetében (éppen a bizonyító erő miatt). Emiatt e szerverekre és adattároló elemekre külön speciális jogi, fizikai, logikai kontrollokat szükséges alkalmazni.
 
3.2. A 2018. április 8-i országgyűlési választások során április 8-án tapasztaltak alapján az MSZP hivatalos megkereséssel élt 2018. április 10-én dr. Pálffy Ilona elnök asszonyhoz. Írásban kértük az NVI-től a fentiek rövid ismertetését, és azt, hogy kik, mikor és milyen eredménnyel auditálták a NVR-t a zártsági és logok kezelése szempontjából.
 
3.3 Mivel egyre több olyan információ érkezik, hogy azokban az időszakokban, amikor a választások tisztaságát biztosító NVR honlap nem volt elérhető, egyes OEVK-ban pedig „furcsa” szavazatszámlálások zajlottak, valamint a korábbi gyakorlattól eltérő módon történt a szavazóköri eredmény rögzítése a központi rendszer számára.  A választási csalások kizárása érdekében éppen az NVI érdeke lenne az általunk feltett kérdésekre adandó korrekt szakmai válaszok sora, mert jelenleg az NVI elnökétől a sajtóban elhangzottak nem meggyőző erejűek arra nézve, hogy senki nem manipulálta az NVR adatbázisait. Azt is ki kellene zárni, hogy nem csupán nem manipulálták, de nem is manipulálhatták az NVR adatbázisait, és ennek eredményeként a szavazatszámolásról készített jegyzőkönyvek befolyástól mentesen kerültek a szavazat-összesítés eredményeként nyilvánosságra.
 
3.4. Mindezek ismeretében elfogadhatatlan az NVI elnökének a válaszlevele, amelyben az általunk kértek kiadását megtagadja. A logállományok megismerése nélkül viszont nem ellenőrizhető, történt-e bármilyen manipuláció.
 
3.5. Ha az NVI elnöke nem tisztázza és nem alapozza meg a felmerült informatikai problémákkal kapcsolatos álláspontját, és bármilyen kétség vetül az NVI Ve. 76. § (1) bekezdés c), f), g) pontjában előírt feladatai teljesítésével kapcsolatban, az önmagában sérti a választási eljárás egyik legfőbb alapelvét [a választás tisztaságának a megóvása, Ve. 2. § (1) bekezdés a) pont], valamint a választási eljárás nyilvánosságát [Ve. 2. § (2) bekezdés].  
 
3.6. Az NVI jogszabálysértő magatartása sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választások tisztaságának megóvása, e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás; továbbá f) pontja szerinti, a választási eljárás nyilvánosságának választási alapelveit is.
 
A választások tisztaságának és a választási eljárás nyilvánosságának garanciája önmagában sérül akkor, amikor az NVI vezetője megtagadja a válaszadást törvényben rögzített feladatkörével kapcsolatban, hiszen ezen alapelvek jelentőségét az adja, hogy érvényesülésük nélkül bár lehet a törvényeknek megfelelő választást lebonyolítani, azonban a választások legitimitásához szükséges bizalmi tényező érvényesülése hiányában a megválasztott testületek mégsem rendelkeznének a választópolgárok által elismert felhatalmazással. Azzal, hogy az NVI elnöke kizárólag a Nemzeti Választási Iroda által kezelt adatok kiadását meggátolta, sérült a választások törvényességéhez kapcsolódó választópolgári (köz)bizalom.
 
Figyelemmel arra, hogy a tájékoztatás megtagadásával a Nemzeti Választási Iroda törvényben rögzített feladatkörét figyelmen kívül hagyta, szándékosan azt tagadó álláspontra helyezkedett, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elve is sérelmet szenvedett.
 
 
Fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt Nemzeti Választási Bizottságot, hogy
 
• a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogsértések [Ve. 2. § (1) bekezdés a), e) és f) pontját, 2. § (2) bekezdését, 75. § (1) bekezdés h) pontját, 76. § (1) bekezdés f)-h) pontját] tényét;
 
• a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el a Nemzeti Választási Irodát és annak elnökét a további jogsértéstől, és ennek keretében kötelezze az NVI elnökét a kért adatok kiadására, a logállományok átadására, továbbá kötelezze arra, hogy biztosítsa az informatikai rendszer naplóadatainak megtekintését, valamint állítsa helyre a választási honlap működését.
Tisztelettel,
 
Budapest, 2018. április 11.
 
 
a Magyar Szocialista Párt képviseletében
Tóbiás József pártigazgató
 
Mellékletek:
 
- dr. Harangozó Tamás levelében hivatkozott képernyőmentések;
- Németh Imre levele;
- dr. Pálffy Ilona válaszlevele Németh Imre levelére;
- képernyőmentések a választópolgárok számáról

Az MSZP közleménye

2019-07-26 16:03

Kapcsolódó párttagok