mszp.hu | Belföld
2020. szeptember 24. 23:12

Biztos megélhetést mindenkinek!

Biztos megélhetést mindenkinek!
Az MSZP feladatai a baloldal megerősítéséért és az új többség megteremtéséért!

A Kongresszus állásfoglalása az MSZP feladatairól a köztársaságpárti szövetség 2019-es önkormányzati sikerei nem valósulhattak volna meg az MSZP tagjai, közösségei, szervezetei és kampánya nélkül. Ami a köztársaságpárti szövetség más pártjaira, az MSZP-re is igaz, hogy ereje, képességei a változásért küzdő erőkkel együttműködve tudott kiteljesedni.

A köztársaságpárti szövetség ma is akkor tud eredményesen vezetni egy várost, kerületet, községet, ha képes a mindennapokban is együttműködni. Közösségi politikát, részvételre épülő döntéshozatalt, esélyteremtő intézményeket, az elesettek felemelését, az oktatási, az egészségügyi és a szociális ellátás fejlesztését, valamint a klímaváltozás elleni fellépést valósíthatjuk meg közös erővel.

Ez azonban csak az első lépés. Tisztában vagyunk azzal, hogy ma a köztársaságpártiak feladata a sikeres önkormányzati tevékenység mellett a jövendő közös kormányzás alapjainak lerakása. Csak akkor lesz esélyünk a közös erővel végrehajtandó korszakváltásra, ha az ellenzéki pártok megszolgálják a választók és egymás bizalmát. Az előttünk álló hatalmas feladat, hogy közösen egy új többséget teremtsünk, aminek a sikeres együttműködés elengedhetetlen feltétele.

Megtapasztaltuk, hogy a Fidesz teljes körű ellenzéki együttműködéssel legyőzhető, és a mi dolgunk az – másokkal együtt –, hogy ebből a lehetőségből valóság legyen 2022-ben. De sikeresen együttműködni csak olyan pártok tudnak, amelyek külön-külön is hozzá tudnak adni valamit ehhez az együttműködéshez, ezért az MSZP-nek önmagával is van teendője.

Azt üzenjük tagjainknak, támogatóinknak, hogy fontos feladata van Magyarországon az MSZP-nek, mint szociáldemokrata pártnak a Fidesz elleni küzdelemben és az igazságos Magyarország megteremtésében, mert a baloldali értékeket sokan vallják. Megértettük a rendszerváltás harminc événék tanulságait: elhatárolódunk a neoliberális gazdasági elveket elfogadó, az elitek érdekeit képviselő, Európa-szerte válságba került politikától.

Elkötelezett hívei vagyunk az Európai Uniónak és hazánk uniós tagságának. Az MSZP politikájának középpontjában ma a demokrácia és a jogállam újbóli megteremtése, az esélyegyenlőség biztosítása és a társadalmi igazságtalanságok felszámolása, valamint a természetes környezetünk megóvása és a klímatudatos cselekvés áll.

Vannak politikusaink, vannak szakértőink, akik mindezt hitelesen tudják megszemélyesíteni.

A módosított alapszabály biztosítja a demokratikus és hatékony politizálás feltételeit.

  • Feltöri az MSZP „megalvadt struktúráit”, hogy szabad utat adjon az eddiginél nagyobb közvetlen tagsági részvételnek, a társadalmi érdekek erőteljesebb képviselete érdekében új, közvetlen demokratikus csatornákat kiépítve.
     
  • A pártvezetésnek hatékony eszközöket biztosít a közösen eldöntött politika érvényesítésére a párt szervezeteiben, és ahhoz is, hogy lépést tudjon tartani a minket körülvevő információ és kommunikáció tempójával. Érdemi felhatalmazást ad politikánk képviseletére, a tagság motiválására, és a társadalmi környezettel való együttműködésre.

Ezért célszerűen megalkotott, az adatvédelemre és belső biztonságra is figyelmet fordító megoldást teremtettünk, és így biztosítani tudjuk a tagság és támogatóink közvetlen demokratikus részvételét az eddigieknél nagyobb mértékben.

Tovább lépünk!

  • Az így létrejövő platformot horizontális mozgalommá formáljuk, amely mindenkinek beleszólást biztosít a döntéseinkbe, aki e platformra bejelentkezik. Célunk az, hogy minél rendszeresebb, közvetlenebb kapcsolat jöjjön létre támogatók, aktivisták, tagok és a vezetés különböző szintjei között, pártszavazások révén pedig az MSZP tagsága közvetlen hozzáférést kapjon a párt politikájának formálásához.
     
  • Ezeken az eszközökön keresztül az MSZP polgármesterei, önkormányzati képviselői nem csak a párt működésének jelenlegi kereteit újíthatják meg, de az embereket be tudják majd vonni a helyi ügyek eldöntésébe is. Abban hiszünk, hogy a Jövő Köztársasága nem valósulhat meg az egyre szélesebb körű aktív állampolgári részvétel nélkül.

A Jövő Köztársaságát akaró szavazók ma még elsősorban Budapesten és a nagyobb városokban jelennek meg aktívan. Ezért új szervezési formákkal, szívós politikai munkával szüntelenül jelen leszünk a kisebb városokban és falvakban is. Ehhez kiindulópontként és szervező központként a térség nagyvárosaiban és a járási székhelyeken meglévő bázisainkra fogunk támaszkodni. Kijelöljük jelöltjeinket a 2022-es országgyűlési választásra, akik indulnak az ellenzéki előválasztáson, és akiknek már most feladatuk, hogy a térségben élőkkel kapcsolatot tartsanak, vegyenek részt a helyi közéletben.

A szervezeti fejlesztésekkel – a politikai egység biztosítása, a pártvezetés felhatalmazása, a választókerületi centrumok térségi szervező szerepe, a digitális részvétel kiterjesztése – ki fogjuk szélesíteni az MSZP bázisát. Ez lesz a mi egyik hozzájárulásunk a köztársaságpárti erők korszakváltó képességéhez, és a Fidesz informális települési kontrollhálózatának megtöréséhez. Azt kérjük aktivistáinktól, hogy lépjenek előre, mert mindegyikőjükre szükségünk van, és vegyenek részt a társadalmi kapcsolatok megújításában.

Minden tagadhatatlan nehézség ellenére, lehetséges egy új többség megteremtése és ennek a többségnek lehet baloldali színezete. Szervezeti változtatásaink és szövetségi politikánk nagyon fontos politikai eszközök, de az igazi feladat az, hogy nyíltan, őszintén és fáradhatatlanul képviseljük a szociáldemokrata értékeket és politikát, és megmutassuk, hogy a jelenlegi rendszernek van baloldali alternatívája. Ha jól és következetesen tesszük a dolgunkat, idővel sokan rá fognak ismerni saját vágyaikra, életük problémáira, jövőjükkel kapcsolatos kérdéseikre az általunk képviselt politikában. Ha ezek az emberek ma még úgy érzik, hogy velük valójában senki nem törődik, és nekik legfeljebb a hatalom által odavetetett alamizsna jut, ideje, hogy az MSZP megtalálja hozzájuk az utat.

Ehhez saját baloldali hagyományaink felismerésén, valamint naprakésszé tételén keresztül vezet az út. A múlt szociáldemokrata szemmel nézve fontos tanulságok tárháza. Jó példa erre, hogy nincs aktuálisabb jelenség ma, mint a lakhatási válság. Ez egy olyan társadalmi probléma, amely a városiasodás felgyorsulása óta az 1970-es évekig gyakorlatilag állandóan velünk volt. Nem lehet kérdéses, hogy újra csak átfogó és merész intézkedésekkel lehet a válság további súlyosbodásának gátat vetni és a családok széles körének helyzetén segíteni. Mint történelmében mindig, a baloldalnak most is radikálisnak kell lennie, a változtatás bátorságáról kell szólnia.

Ezért az MSZP vállalja egy markánsan baloldali társadalmi vízió, jövőkép hirdetését: hadat üzen a szegénységnek, az egyenlőtlenségek növekedésének, úgy, hogy a túlnyomó többséget és a közjót szolgálja. Álljon az MSZP, mint a baloldal mindig, a bátor társadalmi-gazdasági modernizáció oldalán! A mai közoktatás ennek kitüntetett terepe, mert egyre inkább megszűnik a társadalmi emancipációt szolgálni.

Az MSZP-t a minél szélesebb kört megillető, minél magasabb szintű oktatásért küzdő baloldali hagyományok is arra kötelezik, hogy elutasítsa a diszkriminációt és a protekciózást. Mivel az egyetemek és a középiskolák világa egyre inkább a privilegizált kevesek sajátja lett, ezért rendkívül fontos, hogy az MSZP és a baloldali értelmiségi csoportok megszervezzék a baloldali szabadiskolák rendszerét, mely informális keretek között adhatna át korszerű kritikai tudást és formálhatná újra a baloldali identitást. Egy baloldali emlékezetpolitikának fel kell tudnia mutatni egy a mostanitól eltérő, markánsan baloldali politizálás példáit, és azt is meg kell tudni mutatni, hogy annak alapvető értékei hogyan válhatnak nagyszabású, társadalomformáló erővé. A hatalom emlékezetével szemben a közösségek emlékezetét fogjuk létrehozni, az erő helyett a szolidaritás és bizalom, az ügyeskedés helyett a nyíltság és becsületesség emlékezetét.

Aligha lehet erre jobb illusztráció, mint a szakszervezetek megszerveződése Magyarországon, amely közösségi elvű, s aminél aligha van aktuálisabb kérdés a mai dolgozók számára. A szakszervezetek, önsegélyezők, szabadiskolák, újságok, s végül az MSZDP, mint politikai mozgalom a hatalom ellenségessége, akadékoskodása mellett, a jogfosztottság állapotában születtek, közös tereket, biztonságot, összetartozás-élményt, kultúrát teremtettek. Ma Budapesten sok baloldali kötődésű kisebb-nagyobb egyesület, társadalmi mozgalom, vitakör, önképzőkör, folyóirat, szakkollégium létezik. Ebben a helyzetben az MSZP-nek kötelessége, hogy az egyes kisebb csoportokat és törekvéseket támogassa, mert ezzel elősegíti az általuk felhalmozott tudás és tapasztalat áramlását.

Megtapasztaltuk, hogy a világ változásával a politikai térkép is átalakul, új politikai pártok jöttek létre, részben eltérő politikai célokkal, hangsúlyokkal, helyenként önálló kultúrameghatározás igényével fellépve. Ez a változás is jól jelzi, hogy a Fidesz mindent irányítani akaró egyoldalúsága, minden igyekezete ellenére sem formálta alattvalókká az embereket. A sokféleség persze új követelményeket is támaszt: az eltérő érdekeket megjelenítő csoportok közötti higgadt, intézményes kompromisszumkeresés igényét.

Nekünk is változnunk, fejlődnünk kell, de bíznunk kell magunkban. Szociáldemokrata értékeink mellett kormányzati tapasztalatunk, önkormányzati vezetői gyakorlatunk és szervezeti kultúránk értékes tudást jelent. Erre a tudásra eddig is nagy szükség volt és ezután még nagyobb szükség lesz egy sokpárti, sokfajta érdeket magában foglaló, közös kormányzati célrendszerért dolgozó választási együttműködés kiépítésében. Pontosan tudjuk, mivel jár elvszerű és megvalósítható kompromisszumokat keresni eltérő érdekek, értékek között, a sokféle érdeket magában foglaló együttműködés keretében. 2022-ben van esély a korszakváltásra! Most az a feladatunk, hogy ezt az esélyt valósággá tegyük.

Az önkényuralom lebontásához teljes köztársaságpárti választási szövetség és kormányozni képes együttműködés szükséges. Mai tudásunk szerint 2022-ben a korszakváltás akkor lehetséges, ha minden egyéni országgyűlési választókerületben egy köztársaságpárti jelölt indul a Fidesz jelöltjével szemben, közös országos listát állítunk, és azt a közös miniszterelnök-jelölt vezeti. Megtapasztaltuk eddig, hogy egyetlen más választási együttműködési forma sem tudta biztosítani a többséget. Az MSZP kezdeményezi, hogy mind a miniszterelnök-jelölt személyéről, mind az összes olyan egyéni választókerületben előválasztás döntsön a közös jelölt személyéről, ahol legalább két, személyében alkalmas, a köztársaságpárti politikai közösséget hitelesen képviselő országgyűlési képviselőjelölt jelzi indulási szándékát.

A közös lista kialakításának szempontjait konszenzusra törekedve, az együttműködésben résztvevő pártoknak a célszerűség és a méltányosság szempontjai alapján kell majd kialakítaniuk. Az együttműködés egyik eszköze az előválasztás, amelynek az MSZP volt a kezdeményezője. Az eddigi tapasztalatok alapján az előválasztás, mint politikai eszköz jelentősen hozzájárul az állampolgári részvétel növeléséhez, figyelmet, aktivitást, közvetlen hozzájárulást tesz lehetővé, hatékonyan kezeli az összeegyeztethető célokért küzdő jelöltek közötti versengést, a közös ellenzéki jelölt megválasztása révén képes egyesíteni az ellenzéki szavazótábort, és segíti a köztársasági pártok együttműködését. Ezért a 2022-höz vezető úton kiemelt figyelmet fogunk fordítani az előválasztás szervezeti hátterének kialakítására, az ehhez szükséges tudás, képességek és gyakorlatok megosztására.

Az MSZP kész a korszakváltásra! Most a kongresszuson kimondjuk, hogy Magyarországnak változnia kell, mert a világ megváltozott körülöttünk és mert ma hazánkban önkényuralom van. Itt az idő a korszakváltásra! Mint 1989-ben a rendszerváltás során, úgy 2022-ben a korszakváltáskor az MSZP kezdeményező kíván lenni abban, hogy létrehozzuk a Jövő Köztársaságát. Stratégiánk széles körű megvitatása eredményeként kijelöltük az MSZP politikájának alapelveit is, amely a baloldali értékek megerősödését szolgálja, s amelyeket a szövetségkötési egyeztetéseken majd képviselünk.

Az MSZP egy szabad, igazságos, esélyteremtő államot ígér, amely képes megvédeni Magyarországot a klímaválság és koronavírus–járvány okozta gazdasági válság idején is, miközben világossá fogjuk tenni, hogy a Fidesz szűk körű, „elitpárti” érdekei miatt nem vesz tudomást ezekről a jelenségekről, ezért képtelen megvédeni az országot. A korrupt fideszes elit, és annak pártjának érdekei és a nép érdekei messzemenően eltérnek egymástól és ezt egyre több honfitársunk felismeri.

Az MSZP ellenfelei azonban legkevésbé sem a Fidesz szavazói, hanem a Fidesz vezetése és az általa képviselt szűk, kiváltságos elit.

Az MSZP eleget fog tenni a kor kihívásainak, így a szociáldemokrata politika intézményesítésének és következetes képviseletének, amely nemcsak baloldali, hanem zöld is. Biztosítja a részvételi demokráciát és a közvetlen együttműködést a tagsággal és a támogatóinkkal, valamint a 2022-es korszakváltáshoz szükséges ellenzéki együttműködést.

Kéthly Anna szavaival:

„Mi azt valljuk, hogy a szociáldemokrácia azért és annak a gondolatnak született, hogy a kapitalizmust felváltsa, hogy annak uralmát a világ felett megszüntesse.”A dokumentum mellékletben elérhető: