mszp.hu | e-kártya
2015. május 30. 14:02

E-kártya: Egy kártya mind helyett?

Az ujjlenyomatot is tartalmazó e-kártya bevezetésével, és különösen az „összerendelési nyilvántartás” létrehozásával folytatódik a kormány központosítása, a rendőrállam kialakítása. 

 

 

Ezúttal minden eddiginél durvább eszközökkel kívánja összekapcsolni – az Alkotmánybíróság határozatának kikerülésével – a személyes adatokat, tovább folytatva az állampolgárok „rabosítását”. A Nagy Testvér január óta a hivatalokkal folytatott levelezéseknek a robotzsaru rendszerben történő kezelése és tárolása után most minden 12 éven felüli magyar állampolgár ujjlenyomatos azonosításán keresztül az összes tárolt – időnként személyes és érzékeny – adat összekapcsolását tervezi. Mindezt kiterjeszti a határon túl élő, magyar állampolgársággal (magyar útlevéllel) rendelkező állampolgárokra is. Az ujjlenyomatos okmánnyal ellátás 12 éves korhatárra leszállítása bújtatva a bűnügyi nyomozás látókörébe bevonja a 12–14 év közötti gyerekkorúakat is.

Az MSZP támogatja azokat a korszerű megoldásokat és eszközöket, amelyek az állampolgári ügyek intézését egyszerűbbé teszik, és mentesítenek a hivatalok többszöri, szükségtelen felkeresése elől. Ennek egyik eszköze az, hogy sem az interneten keresztül történő, sem a személyes ügyintézés során a közigazgatás szervei ne kérjék be ismételten azokat az adatokat, dokumentumokat, amelyek egyébként már más hivatalnál a rendelkezésére állnak. Az erre való törekvés támogatandó, azonban a bevezetése széleskörű egyeztetést, gondos előkészítést, átláthatóságot, az állampolgárok és független szervezetek által történő kontrollálhatóságot és a költségek pontos számítását igényli.

Az MSZP osztja az adatvédelmi biztos azon véleményét, hogy az e-kártya alkalmazása során erős garanciák szükségesek az emberek alapvető személyiségi jogainak tiszteletben tartására, a törvénytelen visszaélések megelőzésére és szankcionálására.

A tervezet szerinti megoldás jelen formájában ezeket a garanciákat nem tartalmazza.

Az MSZP a TASZ álláspontjával megegyezően ellenez minden olyan intézkedést, amely a hatékonyság vagy a hivatali kényelem indokával az állam információs hatalmának kiterjesztését valósítja meg. Egyetértünk azzal, hogy „a tervezett intézkedések szembemennek az adatvédelem egyik legfontosabb alapelvével, a célhoz kötöttséggel, relativizálják a személyes adatok továbbításának és a különböző célú adatkezelések összekapcsolásának főszabályszerű tilalmát és áttörik az univerzális azonosító használatának tilalmát.”

A törvényjavaslat alkotmányossági szempontból legaggályosabb része az összerendelési nyilvántartás amelynek a tervezetben leírt felhasználási módja nincs figyelemmel az alkotmányból levezethető személyiségi jogi alapelvekre, valamint az ENSZ és az EU adatvédelmi irányelveire, és nem tartalmaz megfelelő garanciákat a visszaélések megelőzésére. Az összerendelési nyilvántartás a személyhez kötődő összes olyan azonosítót tartalmazza, amellyel összekapcsolhatók az eddig külön-külön adatbázisban tárolt adatok. Ez alkalmas a profilalkotásra, amely alkotmányosan tiltott, és alkalmas lehet olyan adatok, információk jogosulatlan megismerésére, amelyhez a hozzáférőnek egyébként nem lenne jogosultsága.

A törvénytervezet jelen állapotában az összerendelési nyilvántartással kapcsolatos tevékenységek végzésére egyébként jogszerűen felhatalmazott közalkalmazottak számára nem korlátozza a hozzáférést egy konkrét állampolgári ügy intézéséhez szükséges adatok elérésére, hanem jogosultsága alapján elvileg bármely állampolgárról kérhet annak felhatalmazása nélkül adatokat másik adatbázisból. Ennek megakadályozására és még utólagos visszaellenőrzésére sem nyújt lehetőséget a tervezet által rögzített megoldás. A tervezet nem tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy visszaélés esetén hogyan lehet – legalább utólag rekonstruálni – a jogosulatlan adatkezelést.

Az MSZP szakmai véleménye szerint az összerendelési nyilvántartás használata során törvény által kifejezetten tiltani szükséges a különböző adatbázisok összekapcsolását. Az összerendelési nyilvántartást csak célzott módon, az érintett két vagy több adatbázis összekapcsolása nélkül, egy konkrét ügyintézéshez szükséges olyan adat lekéréséhez szabad felhasználni, amely egy másik adatbázisban érhető el.

Minden közigazgatási ügytípushoz meghatározható, hogy milyen adat szükséges az adott ügy intézéséhez más adatbázisból, és technikailag megoldható, hogy az adatbázisok összekapcsolása nélkül csak annak – és kizárólag csak annak – az adatnak a megkérése történjen a másik adatbázisból, amelyre az ügyintézéshez szükség van. Ezt a megoldást egy olyan naplózással kell kiegészíteni, amely – a személyes adatok nélkül – rögzíti, hogy melyik ügyintéző milyen konkrét ügyben járva el, mikor, milyen azonosítót melyik másik azonosítóval kötött össze. Ez biztosíthatná a célhoz kötöttséget, az átláthatóságot és a kontrollálhatóságot.

A kontrollálhatóság keretében minden állampolgár számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy megismerje egyrészt azt, hogy milyen adatokat tárolnak róla, másrészt azt, hogy milyen adatainak lekérdezésére került sor az összerendelési nyilvántartáson keresztül.

A kontrollálhatóság érdekében független külső szervezet számára biztosítani szükséges a szakrendszerek auditálását, illetve annak ellenőrzését, valamint az adatbázisok használatának folyamatos felügyeletét. Ennek érdekében vissza kell állítani az informatikai rendszerek fölötti demokratikus ellenőrzés szervezeteit, többek között az országgyűlés informatikai albizottságát, amely törvényességi kontrollt tudna gyakorolni a rendszerek működtetése felett, szükség esetén közbe tudna avatkozni, illetve a rendszeres beszámoltatás lehetőségével élve tudná ellenőrizni a szakrendszerek működtetését.

Az MSZP a beterjesztett törvényjavaslat szerinti formájában nem ért egyet az ujjlenyomatoknak az e-kártyára történő elhelyezésével. A tervezet szerint erre csak annak ellenőrzéséhez van szükség, hogy az okmány valóban az azt bemutató személyé-e.

Az ujjlenyomat ellenőrzésére való hivatkozással újabb eszközt kap a rendőrség az állampolgárok vegzálására, ilyen célból önkényesen a rendőrségre való bevitelére, és ott tőle ujjlenyomat levételére, ezzel minden alapos gyanú nélkül a személy kvázi rabosítására.

Az e-kártyán képi formátumban elhelyezett ujjlenyomat más a szempontból is aggályos, mert illetéktelen kezekbe kerülve, eltulajdonítás esetén az e-kártya tartalma – az ujjlenyomat is –, reprodukálható, és a hatóság félrevezetése céljából bűncselekményhez is felhasználható lehet.

Aggályos, hogy egy, a személyről minden azonosító információt tartalmazó kártya ellopása, elvesztése esetén hogyan igazolja a valódi személy az identitását? Erre vonatkozóan a törvény nem tartalmaz rendelkezést. Ugyancsak nem tartalmaz a törvény arra vonatkozó rendelkezést, garanciákat, hogy hogyan küszöbölhető ki, hogy a kártya eltulajdonítója ne élhessen vissza azzal annak elektronikus használata esetén, és hogy ne léphessen a másik személy identitásába.

Összefoglalva

A Magyar Szocialista Párt támogat minden olyan kezdeményezést, amely az állampolgárok számára a közigazgatási ügyintézést egyszerűsíti és gyorsítja, de csak abban az esetben, ha annak megoldása figyelembe veszi az állampolgárok alapvető jogait, és megfelelő garanciákkal körülbástyázva lehetetlenné teszi a visszaéléseket. Az MSZP kéri, hogy az e-kártya bevezetésével kapcsolatos elemzéseket, szakértői anyagokat, a bevezetés költségeire vonatkozó háttérszámításokat a kormány hozza nyilvánosságra.

 

A kormány által eddig biztosított információk birtokában az MSZP-nek komoly aggályai vannak az e-kártyának a tervezet szerinti formában történő bevezetése alkotmányosságával kapcsolatban, nincs meggyőződve annak szakmai és költségvetési megalapozottságáról sem, továbbá hiányolja a személyiségi jogokat védő garanciális elemeket.

 

A fentiek alapján az e-kártya kiadásával kapcsolatban most benyújtott tervezetet az MSZP nem támogatja.