mszp.hu | Belföld | NVI
2016. március 23. 13:18

Litresits András nyílt levele

Nyílt levél Dr. Pálffy Ilonának, a Nemzeti Választási Iroda Elnök Asszonyának és Prof. Dr. Patyi Andrásnak, a Nemzeti Választási Bizottság Elnökének.

Nyílt levél

Dr. Pálffy Ilonának, a Nemzeti Választási Iroda Elnök Asszonyának

Prof. Dr. Patyi Andrásnak, a Nemzeti Választási Bizottság Elnökének


Tisztelt Elnök Asszony és Elnök Úr!

Döbbenten olvastam a tegnapelőtti esti és tegnap délutáni hírekben, hogy Nyakó István hétfői nyílt levélére adott válaszaikban többek között arra is hivatkoztak (a bírósági felülvizsgálati határidő lejártát követő, március 17. napján történt, Nyakó István kérését 15 (!!!) nap után teljesítő kamera felvétel késedelmes átadásának) magyarázataként, hogy részemre az NVI március 02. napján kiadta azokat.

„Mi a problémája Nyakónak? Litresitsnél ott voltak a kért felvételek.”

Ez egy durva csúsztatás! Nem „azokat” kaptam meg (nem teljes és nem valamennyi külső és belső kamerafelvételeket tartalmazó CD-t kaptam) és a március 2-án átadott felvételeket a lentebb kifejtettek alapján tovább nem adhattam, a február 29-ei NVB ülésen pedig nyilvánvalóan még nem tudtam felhasználni.

A külső és belső kamerafelvételeket Nyakó István március 2-án kérte Elnök Asszonytól, mivel neki és csak neki van joga arra, hogy jogorvoslati jogával éljen a Kúria előtt.

Ha Elnök Asszonynak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökének állásfoglalását kellett kérnie a felvételeken lévő személyes adatokra, illetve képmásokra tekintettel, akkor - utólag - miért feltételezik azt rólam, hogy a március 2-án átvett CD-t olyan személynek átadom, aki nem tagja a Nemzeti Választási Bizottságnak?

Megjegyzem, hogy a NAIH elnökének válaszlevele 2016. március 10. napján kelt, ennek ellenére Nyakó Istvánnak csak 7 nappal később, március 17-én adta ki a CD-t, amikor nagyon jól tudták, hogy a felülvizsgálati kérelmet március 16-án, 16:00 óráig lehet benyújtani.

A tények makacs dolgok, érdemes odafigyelni a részletekre is:

Jómagam 2016. február 24. napján (10:04 perckor) Elnök Asszonynak az alábbi elektronikus levelet küldtem meg:

„Kérem, hogy részemre és a soron következő NVB ülésre a tegnapi kamera felvételről az alábbi információkat tartalmazó részleteket összeállítani (részemre CD lemezen átadni) és az időpontokat megjelölni szíveskedjék:

A sajtóban "kopasz" emberekként jelzett személyek megérkezése az NVI épülete elé, majd belépésük a székházba

Nyakó István és Lukács Zoltán megérkezése az NVI épülete elé, majd belépésük a székházba

Erdösi Lászlóné megérkezése az NVI épülete elé, majd belépése a székházba

A tegnapi népszavazási kezdeményezések (földszinti) gépi érkeztetése előtti 1 perc

Köszönettel és üdvözlettel:

dr. Litresits András

NVB tag”

A soron következő NVB ülés pedig 2016. február 26. napján volt, amikor is Lukács Zoltán február 23-ai kifogása került megtárgyalásra.

Február 26. napján Elnök Asszony (is) jelen volt az NVB ülésen, de nem tett említést a február 23-ai hajnali eseményekről (pl. mappák osztogatása).

A következő NVB ülés pedig 2016. február 29. napján volt, amely NVB ülés alapjaiban ásta alá a választási intézménybe vetett állampolgári hitet.

A valasztas.hu honlapon elérhető NVB jegyzőkönyv 5. oldal 3. bekezdése szerint 2016. február 29. napján Elnök Asszony 2 rövid videofilmet javasolt megtekintésre, egyik sem a hajnali eseményeket mutatta be.

Az NVB jegyzőkönyv 8. oldal 3. bekezdése az alábbi kérdést tartalmazza Elnök úr részéről:

„Elnök asszonyt kérdezi, milyen információ az, ami rendelkezésünkre áll?”

A NVB jegyzőkönyv 8. oldal 4. bekezdése alapján Elnök Asszony itt sem tett említést a hajnali, reggeli eseményekről.

Ezt követően Nyakó István felhívja arra a figyelmet, hogy „nem teljes körű a dokumentáció bemutatása, hiszen az ide érkező emberek elmondása szerint fél négykor érkeztek az épület elé” a bizonyító erejű hajnali, reggeli felvételek nem kerültek bemutatásra (8 old. 2. bek.), majd én konkrétan azt kértem, hogy mutassák be a külső kamerafelvételeket (10 old. 2 bek.).

Az NVB többsége (köztük Elnök úr) a javaslatomat 8:4 arányban leszavazta (ld. 11. oldal utolsó bekezdés), emlékeim szerint (mivel nem szó szerinti jegyzőkönyvek készülnek az NVB ülésekről) Elnök úr valami olyasmit mondott a szavazás előtt, hogy nem vagyunk mi közterület fenntartók, így, ami az épület előtt történik, nem tartozik oda.

Elnök Asszony itt (a szavazás előtt) sem tett említést a február 23-ai a hajnali, reggeli eseményekről.

Ezek után március 2-án kaptam egy CD-t, ami eső után köpönyeg, hiszen az NVB ülés már február 29. napján megtörtént, továbbá nem teljes és nem a valamennyi külső és belső kamerafelvételeket tartalmazó CD-t kaptam.

A bizonyító erejű felvételek eltussolása után Elnök úr és az NVB többsége hozhatott döntést arról, hogy Erdősiné kísérője „nem használta ki” a helyzetet (12. oldal 4. bek. 18. számú jegyzőkönyvi döntés).

A most már „történelmi” előzményekről sem lenne szabad megfeledkezni:

A 2014. évi 3 országos (OGY, EP, ÖNK) választás során pl. a szavazólap mintákat is Elnök Asszony személyesen adta a kezembe, hogy jutassam el azokat az engem delegáló párt/ok részére.

Ezen gyakorlat alapján 2015. április 21. napján megtartott NVB ülés után jómagam adtam le az MSZP vasárnapi boltzárral és bérpótlékkal kapcsolatos kérdését.

Itt nem volt probléma még a személyes eljárásom a kézbesítés során, így az NVB 2015. május 13. napján meghozott 93/2015. NVB határozatával (egyhangúlag) hitelesítette az MSZP „Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés a munka törvénykönyvéről szóló törvényt úgy módosítsa, hogy a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés esetén kétszáz százalék bérpótlék járjon?” népszavazási kérdését.

2015. június 30. napján azonban már probléma volt, hogy (Wodicska Zoltán előtt) én adtam le Lukács Zoltán vasárnapi boltzár kérdését, személyemet Elnök Asszony a 2015. július 05. napján kelt 27/2015. Nsz. számú határozatának III. pontjában még külön ki is emelte.

A 2015. július 20. napján megtartott NVB ülésen engem a vitából kizártak, majd utána úgy hivatkoztak rám, hogy én nem is reagálhattam a „kedves” szavakra, sőt személyemet még az aznap meghozott 123/2015. NVB határozat indokolásának V. pontjába is beleírták.

Ezt követően a felülvizsgálati eljárásban a Kúria 2015. október 20. napján úgy döntött, hogy nincs helye meghatalmazásnak a népszavazási kezdeményezések benyújtása során.

A Kúria döntésére és arra figyelemmel, hogy személyemet (Erdösiné és a sajtóban használt kifejezés szerint a „kopaszok” helyett) korábbi gyakorlat átírásával ne tudják újra indokolatlanul és méltatlanul előtérbe helyezni, jutottam arra a döntésre, hogy a március 2-án átvett CD-t (ami nem teljes és nem valamennyi külső és belső kamerafelvételeket tartalmazott) nem adom át senkinek, így Nyakó Istvánnak sem (aki nem is kért erre meg).

Megjegyzés: Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. február 24. napján nyilvánosan felkérte az NVB-ot a módosító javaslatok megtételére, azzal, hogy a sajtótájékoztatója során külön is kitért a pártok delegáltjaira (9:29 percnél), majd a választási bizottságot (9:54 percnél) és rajtuk keresztül a politikai pártokat kérte meg a javaslatuk megtételére.

Az NVB és NVI 2016. március 11. napján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori tárgyalójában tartotta meg a szakmai tanácskozását, ami alapján elkészített írásbeli anyagot múlt hét pénteken 2016. március 18-án küldték meg, azzal, hogy március 21-ig 8:00 óráig küldjük meg az észrevételeinket.

Jómagam hétfő hajnalban megküldtem a szakmai észrevételeimet, de mint tegnapelőtt (március 21.) 21:55 órakor kiderült számomra, azokból az alábbi (szerintem legfontosabb) észrevételeim nem kerültek be a végleges javaslatba:

„Az ellenőrzési fázisnak azért van jelentősége, mert így kiküszöbölhető, hogy az aláírásgyűjtési versengés során esetlegesen pl. rossz, hiányos, vagy többszörösen fénymásolt aláírásgyűjtő íveket adjon le a szervező annak érdekében, hogy a saját kérdése legyen az első a III. pontban részletezett megoldási javaslat szerint.”

"A Nemzeti Választási Bizottság javasolja, hogy az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésében és az Nsztv. 5. §-ában rögzített alanyi kör (köztársasági elnök, Kormány, akik nem kötelesek a kérdés benyújtása során ún. támogató aláírások, majd jogerős hitelesítést követően legalább 200.000 választópolgári aláírás benyújtására) kerüljön bővítésre az Országgyűlésben képviselőcsoporttal (frakcióval) rendelkező pártokkal, mivel ezen pártok egyrészt a Ve. 27. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság egy-egy tagját is delegálhatják, másrészt pedig a névjegyzékben szereplő választópolgárok számára (kerekítve 8 millió fő) vetített 5 %-os parlamenti küszöb alapján a népszavazás elrendeléséhez szükséges 200.000 aláírás kétszeresét elérő (legalább) 400.000 fős választópolgári támogatottsággal rendelkeznek, így esetükben semmi sem indokolja a hátrányos megkülönböztetést a Kormánnyal, illetve a Kormányt alakító ún. kormánypártokkal szemben."

Az NVB Elnöke tehát olyan javaslatot küldött meg tegnap a Kormánynak, amely végleges javaslatról az NVB nyilvános ülésen nem tárgyalt, nem szavazott (hanem az NVI és Elnök úr egyszemélyben döntött a végleges javaslatról), tehát a miniszterelnöki felkérés ellenére a pártok delegáltjainak valamennyi észrevétele még ún. különvéleményben vagy pl. „egyebek” pontban sem fog megjelenni a Kormány részére.

A fentiek, különösen válaszleveleik és Elnök Asszony a február 23-ai hajnali és reggeli videó felvételek hivatalból az NVB figyelmébe ajánlásának elmaradása és Elnök Úr egyszemélyes, bizottsági döntés nélküli javaslattétele miatt úgy érzem, hogy legalább az NVB elnöke és tagjai, valamint az NVI szakmai munkakapcsolatának erőteljes újragondolása szükséges.

A végén pedig feltennék egy-egy kérdést:

Elnök Asszony részére:

A valasztas.hu honlapon elérhető „Tájékoztató a Nemzeti Választási Bizottsághoz érkező beadványok átvételéről” alapján „A Munkaidőben érkező beadványok átvételi rendje (munkanapon hétfőtől-csütörtökig 8:00-16.30 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig)”

2016. február 23. napján miért nyitották ki már 7:00 órakor az NVI főbejárat ajtaját Erdösiné és (a sajtóban használt kifejezés szerint) a „kopaszok” számára?

Elnök Úr részére:

Az NVB és NVI 2016. március 11. napján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori tárgyalójában megtartott szakmai tanácskozáson felvetettem, hogy a Ve. 44. § (2) bekezdése („A választási bizottság a tudomására jutott törvénysértés esetén - jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását.”) alapján az NVB is tegyen feljelentést a február 23-ai eseményekkel kapcsolatosan, különös tekintettel arra, hogy március 3-án „A Kúria megállapította, a felvételen jól látható, hogy 2016. február 23-án 11 óra 33 perc 57 másodperckor a székház előterének jobb hátsó sarkában tartózkodó kérelmező a telefonhívás fogadását követően elindult a bal oldalon lévő érkeztetőhöz. 11 óra 34 perc 01 másodperckor egy sötét színű sapkában és sötét színű kabátban lévő másik személy a haladását 1-2 másodpercen keresztül akadályozta azzal, hogy elé lépett.”

Miért nem hívta össze Elnök úr a mai napig az NVB ülését ezen jegyzőkönyvi döntés meghozatala végett (ha a Btk. 350. § (1) bekezdésének e) pontja alapján aki népszavazásban „akadályoz, vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, vagy anyagi juttatással befolyásolni törekszik” bűncselekményt követ el)?

Tisztelettel:
dr. Litresits András
NVB tag