2012. július 17. 15:23

Nyílt levél Handó Tündének

Dr. Handó Tünde asszonynak,
az Országos Bírósági Hivatal Elnöke

B u d a p e s t

 

Tisztelt Elnök Asszony!


Nyugdíjba kényszerített bírák indítványára az Alkotmánybíróság 2012. július 16-ai határozatában a törvény kihirdetésére visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 90. § ha) pontját.

A hivatkozott rendelkezés szerint a bírót fel kell menteni a tisztsége alól, ha rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt - a Kúria elnöke kivételével - betöltötte. Az Alkotmánybíróság szerint a bírói szolgálati viszony felső korhatárát - 70. év - felváltó új korhatárt csak fokozatosan, kellő átmeneti idő alatt, a bírák elmozdíthatatlansága elvének sérelme nélkül lehetett volna bevezetni. Minél távolabb van az új korhatár a bírói szolgálati viszony korábbi felső korhatárától, a 70. életévtől, annál hosszabb időre lett volna szükség a bevezetéséhez. Sérült tehát a bírói függetlenség lényeges elemét jelentő elmozdíthatatlanság követelménye - rögzíti az Alkotmánybíróság határozata.

Tudomásom szerint az Ön álláspontja az, hogy nem kívánja helyreállítani azoknak a bíróknak a szolgálati viszonyát, akiknek a jogviszonya az immár semmis törvényi rendelkezésre alapított felmentő határozat alapján szűnt meg.

Álláspontom szerint a Bjt. alapján ma is van mód arra, hogy az OBH elnöke a jogellenes munkáltatói intézkedéseket közvetlenül, jogszerű igazgatási döntésekkel orvosolja. Ennek az értelmezésnek inkább helye van, mint annak, hogy az Alkotmánybíróság döntése után a jogellenesen felmentett bírónak még
munkaügyi jogvitát kelljen kezdeményeznie.

Nyomatékosan felhívom a figyelmét arra, hogy a tisztségüktől jogellenesen megfosztott bírák számára okozott jogsérelem orvoslásának elmulasztása az Ön részéről nyílt beismerése lenne annak, hogy egyetért a jelenlegi hatalom politikai szándékaival, azaz a bírói karon belüli önkényes tisztogatással.

Ha az Ön álláspontja szerint a szabályozás hiányosságai folytán nincs arra lehetőség, hogy Ön a feladatkörében megfelelő megoldást találjon az érintett bírók visszavételére, akkor azt tartom szükségesnek, hogy apparátusa kiváló jogi szakértelmének felhasználásával a jogellenes felmentést megelőző állapot helyreállítását biztosító törvényi szabályok megteremtését kezdeményezze.

Annak idején Elnök Asszony ragaszkodott ahhoz, hogy az általános központi igazgatási feladatkörében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 76. § (1) bekezdésének d) pontjában a bíróságokat érintő jogszabályok kezdeményezésére irányuló jogát a jogalkotó ne szűkítse le az igazgatási kérdésekre. Itt a legfőbb ideje annak, hogy az alkotmányvédelem első számú intézménye, az Alkotmánybíróság döntésének végrehajtási feltételeinek megteremtésében az Országos Bírósági Hivatal elnökeként közreműködjön.

Kérem mielőbbi intézkedését, és tisztelettel várom nyilvánosságra hozott válaszát!

Budapest, 2012. július 17.

Tisztelettel,

Dr. Bárándy Gergely