2012. március 31. 19:49

Párbeszéd a nemzetért - Kongresszusi állásfoglalás

Magyarország korszakhatárhoz érkezett. A rendszerváltást követő első történelmi szakasz lezárult. Az elmúlt két évtizedben kiépült az új gazdasági és politikai rendszer, az Európai Unió teljes jogú tagja lett hazánk, 2010-ig modernebb, dinamikusabb, nyitottabb, országban éltünk. Az elmúlt húsz évben az országban lezajlott változások azonban ellentmondásosak, az ország polgárai nem egyenlő arányban részesedtek mindennek előnyeiből, sokak hátrányt szenvedtek. Vészesen meggyengült a politikába, az erkölcsbe és az egymásba vetett bizalom.

Most az új szakasz feladatai jönnek: az együttműködés és a szolidaritás erősítése, a fejlődési egyenetlenségek kiküszöbölése, a többség érdekét érvényesítő, de mindenki méltóságát védő együttműködés, és a valódi demokrácia megteremtése. Az új MSZP új kiegyezést, új társadalmi szerződést ajánl a társadalmi ellentétek megszűntetése és az árkok betemetése érdekében.

Az Orbán rendszer ezzel éppen ellenkező irányba halad. Szétrombolta a Köztársaságot, felszámolta a jogállamot, a végletekig növelte az igazságtalan különbségeket, megteremtve ezzel a „fent és lent” Magyarországát.

Két év Fidesz kormányzás után az országot a gazdasági lecsúszás, a tömeges munkanélküliség, az egyre nagyobb méreteket öltő és egyre több társadalmi csoportot érintő elszegényedés jellemzi. Ma négymillió ember él a létminimum alatt, és ma már nemcsak a segélyezettek, de az alacsony keresetűek is súlyos megélhetési gondokkal küzdenek. Sokaknak választani kell, hogy esznek vagy rezsiszámlákat fizetnek.

A közszolgáltatások leépülése, a társadalmi különbségek rohamos növekedése, a nemzetközi elszigetelődés, a morális és bizalmi válság kiteljesedése fenyegeti az országot.

Az MSZP ismeri és vállalja azt a felelősséget, ami legnagyobb ellenzéki pártként ráhárul.
A szolidáris Magyarország, az új, IV. Köztársaság felépítésére teszünk ajánlatot az országnak, mindenkinek, aki fontosnak tartja ezeket a célokat.

Olyan országot akarunk, ahol az esélykülönbségek csökkennek, a felemelkedés útjai újra megnyílnak, a politikai hidegháború helyett kibontakozhat a különböző társadalmi csoportok közötti párbeszéd és szolidaritás.

Egy olyan köztársaság megteremtésére teszünk felhívást, amely nem csak az elitek demokráciája, hanem a valódi részvételt, a demokratikus és szociális jogokat és ezek garanciáit biztosítja minden állampolgárának.

E célok érdekében készítjük el és bocsátjuk vitára ajánlatunkat Magyarországnak.
Ez, az embereket érintő legfontosabb ügyekre fókuszáló javaslatcsomag nem ígérget, hanem megoldásokat keres az ország előtt álló kihívásokra. Mást és másként.

Az egyik legfontosabb a foglalkoztatás kérdése, hiszen egyre nő a munkanélküliség és ezzel együtt a kiszolgáltatottság, a szegénység és a reményvesztettség. Ezért Magyarországnak olyan gazdaságpolitikára van szüksége, amelynek középpontjában a dolgozó ember, a munkahelyteremtés, a termelésen és innováción alapuló növekedés elindítása és a felelős költségvetési politika áll. A lehető leghamarabb kiszámítható gazdasági környezetre, a társadalmi felek közötti értelmes, valódi párbeszédre, igazságos közteherviselésre, a munkára rakódó terhek csökkentésére van szükség. Hosszú távú célunk a teljes foglalkoztatottság, azonnali feladatként azonban elkerülhetetlen minimális célként megfogalmaznunk, hogy minden családban legyen legalább egy kereső. A tisztességes munka bére tisztes megélhetést biztosítson!

Más szemmel kell tekintetnünk többek között az egészségügyre is, hiszen az elmúlt két évben az egészségügy alapvető értékei kerültek veszélybe. A kormányzati tétlenség mellett olyan politikai, jogi, pénzügyi és szakmai döntések születtek, amelyek fenekestül felforgatják az egészségügy egész intézményrendszerét anélkül, hogy esély lenne az eddigieknél jobb működésre. Rohamosan növekednek a lakossági terhek a gyógyszerellátásban, egyre hosszabbá válnak a várólisták, folytatódik az eszközpark elavulása. A kormány burkolt intézkedésekkel felszámolja a társadalombiztosítást, és az állami szegényellátás mellett üzleti biztosításon alapuló rendszert alakít ki.

Ezért meg kell őrizni a szolidaritáson alapuló egészségbiztosítási rendszert. Olyan kórházakra, háziorvosi rendszerre van szükség, amely fenntartható, hatékony és igazságos. Hozzáférhető, takarékos, de használja és alkalmazza a legújabb eszközöket, gyógyszereket és szaktudást.

Az MSZP egy olyan program kereteit fogja az ország nyilvánossága elé tárni, amely az egész országnak szól, de híven tükrözi egy progresszív, balközép párt értékválasztását.A Magyar Szocialista Párt ajánlatának alappillérei:
1. Az új MSZP munkahelyteremtő, fenntartható módon és dinamikusan növekvő gazdaságot céloz meg, amely a versenyképes vállalkozásokra, az innovációra alapuló termelésre és a felelős, igazságos közteherviselésre épül.
2. Az új MSZP szolidáris mindazokkal, akik a magyar peremkapitalizmusban védtelenné váltak; az egészségügyi, oktatási és szociális ellátórendszerekben mindenki számára biztosítja az igazságos hozzáférést a legfontosabb szolgáltatásokhoz, egyúttal ösztönzi az előzetes takarékosságra épülő finanszírozási formákat; biztosítja a nyugdíjak értékállóságát.
3. Az új MSZP együttműködést ajánl minden hazai demokratikus erőnek az európai jogállami értékek védelme és az alkotmányosság helyreállítása érdekében.
4. Az új MSZP a szakszerűen működő, demokratikusan ellenőrzött, a rendet és biztonságot garantáló, cselekvő és fejlesztő állam híve; és ezt a rendet és biztonságot garantálja az állam alkalmazottainak is: a méltatlanul megalázott közszolgálati, rendvédelmi dolgozóknak és köztisztviselőknek.
5. Az új MSZP élhető, kulturális értékeit, hagyományait megőrző és gyarapító Magyarország újjáépítésében érdekelt, amelyben a nemzeti értékek és intézmények nem sajátíthatók ki, ahogyan a nemzeti összetartozásunk sem.
6. Az új MSZP elkötelezett Magyarország uniós tagsága mellett.  Európai szövetségben kívánja érvényesíteni nemzeti érdekeinket, és mindent megtesz azért, hogy az Európai Unió és benne Magyarország erős és sikeres legyen.A Magyar Szocialista Párt javaslatait a választópolgárokkal közösen dolgozza ki. Ezért az emberekhez fordulunk és vitát hirdetünk elképzeléseinkről. Párbeszédet a nemzetért!

Számítunk az állampolgárok, a szakmai- és érdekvédelmi szervezetek, szakszervezetek, civil szervezetek, kutatók és értelmiségiek véleményére. Számítunk mindenkire, aki Magyarország felemelkedéséért akar tenni és közösen gondolkodni.

A kongresszus megbízza az újonnan megválasztott Országos Elnökséget és a Választmányt a József Attila Alapítvány összefoglalójának, aktuális javaslatainak megvitatásával. Megbízza a Kelet- Magyarország Program megalkotásában részt vevő megyei szervezeteket és a Szocialista Platformot a Kelet-Magyarország Program, a budapesti szervezetet pedig a Budapest-stratégia véglegesítésével.  Mindezek eredményeként az MSZP májusban hozza nyilvánosságra ajánlatát Magyarországnak!A változás szövetsége

A Magyar Szocialista Párt az olyan politikai pártokkal, civil szervezetekkel akar és tud együttműködni, amelyek:1. Céljuknak tekintik az Orbán-rendszer leváltását, az új Magyar Köztársaság felépítését és a szolidáris társadalom megteremtését.
2. Demokratikus értékeket vallanak, és maguk is demokratikusan működnek; hisznek a jogok és a kötelezettségek egyensúlyában, az igazságos közteherviselésben.
3. Tevékenységük alapjának az együttműködést, a párbeszédet, a kompromisszumok keresését és a valódi érdekegyeztetést tartják; a társadalmi béke megteremtésére törekednek.
4. Elítélik és elutasítják a diktatúra, a kirekesztés, a gyűlöletkeltés és a megbélyegzés minden formáját; semmiféle együttműködést nem folytatnak szélsőséges erőkkel.
5. Őrzik és gyarapítják a kulturális, nemzeti hagyományokat, egyben vallják, hogy a kultúrák sokszínűsége erősíti a nemzetet; ezért mindenkor védik a kisebbségek jogait.
6. Kiállnak a nemek közötti egyenlőség megteremtése mellett; eltökélten védelmezik a politikai, vallási, szociális, szexuális, egészségügyi, származási hovatartozásuk miatt hátrányt szenvedőket.
7. Elkötelezettek Magyarország euroatlanti integrációjának mélyítése iránt, vallják és védelmezik az európai értékeket, egyben felelős hazafisággal érvényesítik a nemzeti érdekeket.
8. Elkötelezettek Magyarország megújítása, a versenyképesség növelése és a mélyreható szerkezeti változások végrehajtása mellett; egyetértenek a felelős, reális gazdaság- és költségvetési politika megvalósításával.
9. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését, a szociális biztonság megteremtését, a fenntarthatóság biztosítását és a környezettudatosság érvényesítését tűzik ki célul.
10. Elkötelezettek a párt- és kampányfinanszírozás rendbetétele és a korrupciómentes Magyarország megteremtése mellett.
Budapest, 2012.március 31.