2011. június 18. 19:55

Politikai nyilatkozat

A Kormány antidemokratikus, nemzet- és társadalomellenes politikája lerombolja elért eredményeinket, kilátástalanságba és bizonytalanságba kergeti a magyar embereket, és veszélybe sodorja Magyarország jövőjét. Intézkedéseik nyomán, hazánkban demokratikus, gazdasági, és szociális válság alakult ki. Feldúlták a Harmadik Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerét, támadást intéztek a demokratikus intézményrendszer, a jogállam ellen. Szétzilálták a magyar társadalmat, és bűnbakképzéssel szembe állítanak egymással társadalmi csoportokat. Korlátlan hatalmuk kiépítése érdekében kiiktatták a hatalom demokratikus ellensúlyait és megbélyegzéssel, bűnbakképzéssel, megfélemlítéssel alattvalóvá akarják kényszeríteni Magyarország állampolgárait.

A Kormány antidemokratikus, nemzet- és társadalomellenes politikája lerombolja elért eredményeinket, kilátástalanságba és bizonytalanságba kergeti a magyar embereket, és veszélybe sodorja Magyarország jövőjét. Intézkedéseik nyomán, hazánkban demokratikus, gazdasági, és szociális válság alakult ki. Feldúlták a harmadik Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerét, támadást intéztek a demokratikus intézményrendszer, a jogállam ellen. Szétzilálták a magyar társadalmat, és bűnbakképzéssel szembe állítanak egymással társadalmi csoportokat. Korlátlan hatalmuk kiépítése érdekében kiiktatták a hatalom demokratikus ellensúlyait és megbélyegzéssel, bűnbakképzéssel, megfélemlítéssel alattvalóvá akarják kényszeríteni Magyarország állampolgárait.

•    Erőszakosan, egyoldalúan korlátozzák a szólás szabadságát, a gondolkodás a tudomány a művészet és a kultúra függetlenségét, megsértik a világnézeti semlegességet.

•    Nemzetinek álcázott politikájukkal aláássák Magyarország nemzetközi tekintélyét, veszélyeztetve jószomszédi kapcsolatainkat és kockáztatva hazánk Európai Unión belüli megbecsülését. A határon túlra is kiterjesztett megosztó politikájukkal gyengítik a határon túli magyarok érdekérvényesítő képességét.

•    A Kormány adó- és szociálpolitikája a gazdagoknak még többet ad, a középrétegektől és a szegényektől elvesz. Ez a torz társadalompolitika robbanásig feszíti a társadalmi különbségeket.

•    Támadást intéznek a munka világa ellen. Egyoldalúan felmondják az érdekegyeztetés ma létező rendszerét, kormányzati diktátumokkal csorbítják a szociális partnerek, a munkavállalók képviseleti jogait. A munkájukból élőket kiszolgáltatottá és jogfosztottá teszik.

•    A közmunkaprogram csonkításával a legnehezebb helyzetű térségekben élőkre a nyomor az éhezés vár. Pedig ezekben a térségekben éppen a Kormánynak kell munkát teremtenie, hogy a közmunka programok minimális megélhetési lehetőséget teremtsenek az ott élőknek.

•    A Kormány a tankötelezettség korhatárának leszállításával, a pedagógustársadalom elbizonytalanításával, az oktatási rendszer kapacitásainak drasztikus szűkítésével, a felsőoktatásra szánt források csökkentésével, a szakmához és a diplomához jutás feltételeinek nehezítésével a jövő generációk életesélyeit korlátozza. A tanulást nem korlátozni, hanem bátorítani kell.

•    A magyar egészségügy az összeomlás szélére került. Az orvosok elvándorlása rövid időn belül nem csak a gyógyítás eredményességét, hanem az egész egészségügy rendszerének működőképességét veszélyezteti. Az egészségügynek több pénzre és hatékonyabb működtetésre van szüksége, mely csak az érdekeltségi viszonyok betegközpontú átrendezésével érhető el.

•    A Kormány szétverte a magánnyugdíj-rendszert, elvette a tagok megtakarításait, és ezzel megsértette az emberek magántuljadonhoz való jogát, valamint összezúzta a nyugdíjrendszer egyik pillérét. Ezzel veszélyezteti a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, és nemzedékektől veszi el a békés és biztonságos öregkor lehetőségét.

•    Visszamenőleges törvényekkel – a jogállamiság sárba tiprásával – megteremtik a lehetőségét annak, hogy bárkitől bármikor elvegyék a már megszerzett jogaikat. Az évtizedes munkával megszerzett jogok elvonása, a megállapodások egyoldalú felrúgása az állam és az állampolgár közötti bizalmat rendíti meg.

•    A Kormány központosító törekvéseit az önkormányzatiság elleni hadüzenetnek tekintjük. A helyi igazgatás és a feladatok átszervezése nem lehet ok az önkormányzatiság csorbítására. A „Rólunk - nélkülünk ne döntsenek”- elv húszéves vívmányát meg kell őrizni.

•    Megalapozatlan, ad hoc jellegű gazdaságpolitikai intézkedéseikkel zsákutcába viszik az ország gazdaságát. Rontják hazánk versenyképességét, elriasztják a befektetőket, felélik a meglévő forrásokat, a modernizációtól való elfordulással a fejlett világ perifériájára sodorják Magyarországot. A kapkodó gazdaságpolitikai intézkedések nem teremtenek új munkahelyeket, és nem állítják fenntartható növekedési pályára az országot.

A Magyar Szocialista Párt büszke a korábbi szocialista kormányok stabilizációs és modernizációs eredményeire, sikereire és a Horn-kormány mértéktartó és értékadó 2/3-os kormányzására.

Mi, a Magyar Szocialista Párt tagjai és támogatói elutasítjuk Orbán Viktor politikai rendszerváltását. A nemzet érdekében elvi alapokon álló, konstruktív ellenzékiséget képviselünk, ezért kizárólag értékrendünkkel és szakmai meggyőződésünkkel összhangban álló, hazánk érdekét szolgáló ügyekben működünk együtt.

A szabadság, a szolidaritás és az igazságosság értékeinek képviselőiként, célunk a munkahelyteremtés, a társadalmi béke megteremtése, az igazságosság helyreállítása, az ország modernizációjának elősegítése, a gazdaság versenyképességének növelése, és ezek által az életminőség folyamatos javítása.

Az Orbán-rendszer ellenzékeként, erős baloldali néppártként, szövetségesként tekintünk minden demokratikus ellenzéki erőre és szorgalmazzuk a velük való, program és érték alapú együttműködést, annak érdekében, hogy a legközelebbi választáson leválthassuk az Orbán-kormányt.

Ma valamennyi demokrata elsőrendű feladata és kötelessége, hogy újra egyesítsük a magyar embereket és, hogy helyreállítsuk Magyarországon az alkotmányosságot, a jogállamot, a parlamentarizmust és a szociális piacgazdaságot.

Ezért folytatjuk küzdelmünket a szabad, igazságos, modern és európai Magyar Köztársaságért!

Elfogadta: az MSZP Kongresszusa 2011. június 18-án.