2012. január 17. 16:21

Teleki László levele Farkas Flóriánnak

Tisztelt Farkas Flórián!

Több százezer magyarországi roma és nem roma növekvő aggodalmának hangot adva először is engedje meg, hogy üdvözöljem az Európai Bizottság elnökének írt levelét, amelyben – a hírek szerint – a hazai és ez európai cigányság felzárkóztatásának ügye mellett foglal állást.

Engedje meg, hogy egyúttal a sajnálatomnak is nyomatékot adjak. Sajnálom, hogy Ön mint az Országos Roma Önkormányzat elnöke és a magyar kormány romaügyi megbízottja csupán az európai közösség által többek közt az Európai romastratégiában vállalt kötelezettségeire hívja föl a figyelmet – a jelek szerint ügyelve rá, hogy a személyesnek szánt (?) levél tartalma a magyar nyilvánosság elé kerüljön –, míg a magyar kormány alapvető felelősségét egyetlen szóval sem említi.

Tisztelt elnök úr!

”Aggódó” levelében Ön ”elfelejt” számot adni egy sor, a második Orbán-kormány által elkövetett, a nehézsorsú társadalmi csoportokat sújtó intézkedésről. Ön sem az elmúlt másfél évben, sem most nem emelte fel a szavát a hátrányos helyzetű fiatalokat még hátrányosabb helyzetbe hozó köz- és felsőoktatási törvény, az igazságtalan adó- és családtámogatási rendszer, vagy éppen a szegényellenes foglalkoztatáspolitika ellen.

Tisztelt Farkas Flórián!

Úgy vélem, fontos, hogy Ön mint az első számú magyarországi roma vezetők egyike az európai cigányság évszázadok óta újra és újratermelődő problémahalmazára minden lehetséges fórumon felhívja az európai közösség döntéshozóinak figyelmét.

Ennél fontosabb lett volna azonban, hogy Ön akkor emelje fel a tollát, amikor az Ön pártja által támogatott kormány módszeresen és a nemzetközi közösség aggodalmát figyelmen kívül hagyva olyan alaptörvényt és a hozzá kapcsolódó sarkalatos törvényeket fogadott el, amelyek sem a társadalmi felzárkózást, sem az alapvető emberi és polgári jogok érvényesülését nem segítik elő, sőt, számos esetben – például a kisebbségi választójogi szabályozás, vagy a szabad vallásgyakorlás terén – kifejezetten ellentétesek a demokratikus jogállamokban érvényes elvekkel.

Tisztelt elnök úr!

Öntől a magyarországi cigányság nem azt várja, hogy Brüsszellel (valójában a modern európai értékrenddel) vitatkozva az elmúlt másfél év elhibázott gazdaság- és társadalompolitikáját vagy a jogállamunk gyalázatos fölszámolását védelmébe vegye. Az Ön által betöltött, nagy felelősséggel járó tisztségek Önt minimum arra kötelezik, hogy minden lehetőséget megragadva felemelje a szavát a magyarországi cigányságot sújtó, fent említett közhatalmi intézkedések ellen.

Tisztelt Farkas Flórián!

A fentiek értelmében kérem Önt, hogy az Ön által képviselt intézmények tekintélyére alapozva határozottan foglaljon állást abban a tekintetben, hogy Magyarországon a társadalmi különbségek felszámolása nem kerülhet veszélybe.

Amíg ezt nem teszi meg, jobb, ha inkább elő sem veszi a tollát.

Üdvözlettel:

Teleki László,
az MSZP Országos Elnökségének tagja