kiáltvány
2013. december 27. 15:37

Van magyar jövő!

Az MSZP Kül- és Nemzetpolitikai tagozatának kiáltványa.

1.) Magyarország váljon újra megbecsült országgá! Legyen sikeres, nemzetközileg megbecsült állam! Ez valamennyi honfitársunk érdeke határainkon innen és túl. A demokrata hazafiság legfőbb mércéje a teljesítmény, az értékteremtő munka. Ez a polgárok, a nemzeti közösség boldogulásának alapja.

2.) Szociális sorsközösséget! Méltányos közteherviselést! A magyarság akkor jelent átélhető közösségi érzést, amennyiben annak tagjai érzik a szolidaritást, az összetartozás egyéneket segítő, felemelő erejét. Ahol milliók érzik úgy, hogy magukra hagyja őket a társadalom, a nemzeti hovatartozás csak szólam. Legfőbb célunk, hogy méltó megélhetést biztosítsunk a négy milliónyi szűkösen élő, vagy elszegényedett honfitársunknak, hogy ismét a nemzet részének érezhessék magukat. A társadalom gazdaságilag és kulturálisan hátrányos helyzetű csoportjai kapjanak valódi lehetőséget képességeik kibontására, a társadalmi felemelkedésre.

3.) Minden magyarnak szülőföldjén legyen méltó megélhetése! Több százezer magyar honfitársunk távozása, külföldi munkavállalása nemzeti veszteség. A kivándorlás megállítása létkérdés, ehhez javítani kell a hazai boldogulás lehetőségeit. Kívánatos, hogy a szomszédos országokban élő nemzettársaink polgárként és magyarként egyaránt őseik földjén boldogulhassanak.

4.) Széthúzás helyett nemzeti összefogást! Társadalmi megbékélést és kiegyezést! Új kiegyezés szükséges a társadalom különböző politikai csoportjai között. Ennek első lépése a társadalmi párbeszéd, a különböző politikai erők közötti tárgyalás megkezdése, s a nemzeti sorskérdésekben a nemzeti minimum kialakítása. Kezdeményezzük, hogy a parlamenti demokrácia kereteit kiegészítendő, hozzuk létre az Új Nemzeti Kerekasztalt. Ennek keretében végiggondolhatnánk Magyarország hosszú távú fejlődési irányait, nemzeti sorskérdéseit. Továbbá az Új Nemzeti Kerekasztal a különböző társadalmi csoportok szembenállásából, érdekütközéseiből, a kormányzati politikákból származó XX. századi kollektív és egyéni sérelmek kibeszélésének fóruma is lehetne, a kölcsönös megértés, a kiengesztelődés és a megbékélés érdekében.

5.) Új összefogást a hazai és külhoni magyarság között! A kulturális nemzet XXI. századi feladata a történelmi tragédiák által szétszabdalt kárpát-medencei magyar nemzetrészek közötti együttműködés és összefogás újragondolása. Ez a folyamat a kölcsönös tisztelet, az egymás iránti felelősség jegyében mehet végbe. A külhoni magyarok kettős kötődése adottság és sajátos érték: gazdasági-társadalmi integrációjuk, politikai érdekérvényesítésük, államuk országos és helyi közéletében való részvételük éppúgy fontos, mint magyar önazonosságuk, nyelvük és nemzeti kultúrájuk megtartása és fejlesztése. Külhoni honfitársainkat különös megbecsülés illeti, mivel a magyar kulturális nemzethez való tartozás erkölcsi vállalást, napi próbatételt, többlet erőfeszítést jelent számukra. A IV. Magyar Köztársaság mind a magyar-magyar kapcsolatok erősítésével, mind a szomszédsági együttműködés fejlesztésével támogatni kívánja a külhoni magyarok személyi elvű, önkormányzati-közigazgatási és területi autonómiájának megvalósítását. A szomszédos államok többségi társadalmai és a magyar kisebbségi közösségek közötti megegyezés nyomán létrejövő autonómia lehet a kisebbségi fennmaradás és gyarapodás tartós záloga.

6.) Vegyünk részt Európa megújításában, az Unió válságának leküzdésében! Nincs demokrata hazafiság európaiság nélkül, miként az európaiság is tartalmatlan hazafiság nélkül. Az uniós csatlakozással évszázados vágyunk teljesült. Magyarország történelme folyamán mindenkor intézményesen is Európa, a Nyugat része kívánt lenni. Az Európai Unióban a mi kötelességünk, hogy képviseljük, védjük a magyar nemzeti érdekeket. Helyettünk ezt senki más nem teszi meg. Az érdekérvényesítés akkor sikerülhet, ha ehhez vannak partnereink, szövetségeseink. Az Unió akkor szolidáris velünk, ha mi is szolidárisak vagyunk az európai népek közösségével. Az Európai Unió mi vagyunk. Legmélyebb nemzeti érdekünk ezért az, hogy tevékenyen vegyünk részt az Európai Unió legsúlyosabb válságának leküzdésében, az integrációs szervezet gyökeres megújításában. Egyensúlyt kell találnunk a fokozott közösségi együttműködés szükségszerűsége, és a nemzetállami érdekek érvényesítése között.  A több és erősebb Európa nagyobb nemzeti távlatokat jelent. Jelszavunk: Európában a magyar érdekekért, itthon az európai értékekért!

7.) Reális nemzeti önismeretet! Legyünk büszkék magyarságunkra! A magyar önbecsülés és a korszerű magyar nemzettudat nemzetközi helytállásunk, versenyképességünk záloga. A történelmi tragédiák, Trianon, a Holocaust, a közösségi történelmi megrázkódtatások és sérelmek feldolgozása nemzettudatunk megújításának XXI. századi feladata.

8.) Megbecsülést a velünk élő kisebbségeknek! A velünk élő kisebbségek nyelvének, nemzeti önazonosságának megerősítése, autonómiájának biztosítása nemzeti érdekünk és többségi kötelességünk. Demokrata hazafiság nincs kisebbségbarát magatartás, más népek, a kisebbségek, a másság tisztelete nélkül.

9.) Nemzeti sorskérdés a többségi magyar társadalom és a magyarországi romák együttélésének fenntarthatóvá tétele! A magyarországi romák minél nagyobb részének integrációja, beilleszkedése a tanulás, a munka világába, az ország jövőjének, stabilitásának és belső békéjének kulcskérdése. Ezzel nemcsak őszintén szembe kell nézzünk, hanem cselekednünk is kell, ha el akarunk kerülni egy újabb nemzeti megrázkódtatást. A magyar többségnek és a magyarországi roma kisebbségnek egyaránt megvannak a maga feladatai a társadalmi befogadásban és a beilleszkedésben. A felelősség kölcsönös. A nagyobb gazdasági-, társadalmi-, politikai erővel bíró többségi társadalom felelőssége mégis nagyobb abban, hogy azok a roma honfitársaink, akik a tanulás terén, a munka világában kívánnak boldogulni valódi esélyt kapjanak. A társadalmi együttélés, a törvények betartása, a munkával való hozzájárulás a közösség gyarapításához egyetemes kötelessége valamennyi polgárnak, magyarnak, magyarországi romának egyaránt.

10.) Normális, demokratikus, félelem nélküli társadalmi közhangulatot! Tiszta közállapotokat, olyan rendet és nyugalmat szeretnénk teremteni, amely az állampolgároknak biztosítja az otthonosság érzését. Közös erőfeszítéssel, kitartással szorítsuk a közélet peremére a gyűlöletkeltést, a kirekesztést, a nacionalista hangulatkeltést, a rasszizmust, az antiszemitizmust, a roma-ellenességet a magyarság eredményeinek lebecsülését. Tegyük hazánkat olyan országgá, hogy egy-két évtized távlatában valóra váljon a költő óhaja: "ehess, ihass, ölelhess, a mindenséggel mérd magad." Egyre több honfitársunk érezhesse azt, hogy van jövője, hogy van magyar jövő!