Népi Platform


"Új politika, új politikusokkal egy modern szociáldemokrata párt megteremtéséhez"

A Magyar Szocialista Párt Népi Platformja, olyan politikai szerveződés, amelynek célja a mérsékelt baloldali, szociáldemokrata érzelmű kisvárosi és falusi társadalmi csoportok érdekképviseletben, érdekegyeztetésben, a civil párbeszéd intézményes kereteiben történő megerősítése.

A Népi Platform támogatja a párt céljait, feladatait, azok végrehajtását, és politikai bátorsággal vállalja döntéseinek következményeit. Úgy véljük, politikánk olyan új társadalmi értékrend kialakításához vezet, ahol a polgárok egyéni felelőssége és igényei közelednek az állam lehetőségeihez, a közösség érdekeinek felismerése mellett, mindenki saját körülményeihez mérten arányosan részt vállal a közös terhekből és lehetőségekből.

A válság kezeléskor nemcsak a gyors és határozott fellépés volt fontos, hanem a szociális béke, a társadalmi egyensúly és a párbeszéd ápolása is. Annak érdekében, hogy ezek egyszerre tudjanak megvalósulni, folytatnunk kell a pártépítést. A platformok mindig igyekeztek szerepet vállalni abban, hogy a párt ne legyen érdekek és személyek mentén megosztott, ugyanakkor a sokszínűség hozzájáruljon a párt társadalmi beágyazottságának és támogatottságának növeléséhez.

Az államreform döntő fontosságú, ám baloldali érték elveink tudatában szükséges ezt a munkát elvégezni. A politika az egyes ember és a társadalom érdekeit együtt szolgálja, ezért kiemelten fontos, hogy egyszerűen, közérthetően kommunikáljuk a változások lépéseit, céljait, és hatásait.

Kiemelten támogatjuk a párt azon törekvéseit, hogy mérséklődjön az ország egyes régiói, a városok és falvak közötti elfogadhatatlanul nagy különbség, továbbá a szociális rendszer átalakítását, a szegénység elleni intézkedési javaslatot, a romák társadalmi integrálódását, egy új családpolitikai rendszer kialakítását, a szakképzés megújítását, és a gyermek- és ifjúságpolitikai programot. Ezzel kettős célt kívánunk szolgálni. Mindenekelőtt a társadalmi párbeszéd, a közvetlen demokrácia kiszélesítését, másfelől a társadalmi együttműködés kiteljesítését. Ezek szellemében a legfőbb célkitűzéseink a vidéki, fiatal értelmiségi és kisebbségi társadalmi csoportok aktívabb képviselete, érdeklődésük felkeltése a közélet kérdései iránt. Szakpolitikai frissességünk megtartása mellett egyidejűleg a már meglévő és kialakításra kerülő politikai tapasztalatok felhasználásával, munkamegosztással végezzük célkitűzéseink megvalósítását.

A Népi Platform szakpolitikai tagozatai egyes témák vonatkozásában alapos elemző, helyzetfeltáró munkát folytatnak a területet érintő problémák azonosítására, illetve lehetséges cselekvési tervek alapján irányokat és mélységeket határoznak meg. Ezzel az MSZP szakmai felkészültségét kívánjuk erősíteni, valamint hogy javaslataink hozzájáruljanak egy európai értékeken alapuló modern baloldal megteremtéséhez.

A megújulásra képes pártszervezet átalakulását közvetítjük a vidéki platform tagságunk felé, és elősegítjük, hogy tagsága nem csupán statisztikai adat, hanem az önmegvalósítás terepe is lehessen, melynek várható pozitív hatása a megnövekedett eredményesség lehet. Tovább segédkezünk a párt új alapszervezeteinek létrejötte érdekében olyan településeken, ahol nem található még ilyen szervezet.

A verseny- és közszférában tevékenykedő platform tagjaink munkája, valamint fórumaink, rendezvényeink által a párt  üzeneteit, azok társadalmi összefüggéseinek megértését hatékonyan közvetítjük a tagság és az állampolgárok felé. Tudásunkat, meggyőződésünket, tapasztalatunkat a szociáldemokrácia kiterjesztésébe és fejlődés folyamatának szolgálatába állítjuk.

A pártdemokrácia igazolása céljából a belülről, és alulról fakadó növekedés további támogatása a célunk.

Felelősséget vállalunk a vidéki, falusi szervezeteink megerősödéséért, megújulásáért. Ösztönözzük a helyi szervezetek proaktív befolyásoló képességének erősítését, és katalizátorként támogatjuk a változások hatékony beindulását és kezelését a platform és az alapszervezetek szintjén. A Platform vidéki szervezeteiben munkálkodó emberekben rejlő alkotó és problémamegoldó képesség felszabadítása és megerősítése is fő törekvésünk. Minden erőnkkel az egymást megsokszorozó teljesítmények kibontakozásában és megteremtésén dolgozunk. A szabadság, a lehetőség, és a jólét vágyát, a méltányosság értékét, a közösségépítés, a közösség szolgálatának képességét, mindannyiunkban tiszteljük és kötelezettségünk, hogy keretet és lehetőséget biztosítsunk az egyes emberek és a közösségek növekedéséhez. Az együttműködéshez bizalomra van szükség, a bizalom kialakulásához őszinteségre és nyitott, kétirányú kommunikációra. Természetes, közvetlen, emberi kapcsolatokat ápolunk platform tagságunkkal, együttműködő partnereinkkel.

Az értékeink paradigmatikus alapjain gondolkozunk és beszélünk. Azt mondjuk, amiben hiszünk.

A Népi Platform egyszerű, egyértelmű és egységes baloldali rendszerrel, az önmagában fellelhető értékek tudatában dolgozik. A Platform sikeres működése érdekében széles társadalmi csoportok képviseltetik magukat a Platform Elnökségben. A vezetők a kézzelfogható stratégiával és nyílt kommunikációval keretet nyújtanak a Platform szervezeti egységei számára. Legfontosabb feladatuk a tagságunk mozgósítása, kompetenciájuk fejlesztése. Szemléletünk szerint eszközöket, gondolkodásmódot közvetítünk, melyek használatával a szervezetek önálló működésre és folyamatosan megújuló munkára képesek. A Népi Platform széles társadalmi kapcsolatokat ápol - és törekszik ápolni a jövőben is - számos regionális, és országos civil szervezettel. Úgy hisszük, hogy új közösségfejlesztő lokális szervezetekre és "közösségi programteremtőkre" van szükség, akik a civil és politikai, országos és helyi demokratikus szerepvállalás bonyolult hálózatát hozzák létre.

Azt is tudjuk, hogy a szervezetek emberekből állnak, akik közül leghatékonyabban a hasonlóan gondolkodók képesek dolgozni. A társadalom többsége számára olyan tartós szociáldemokrata értékeket szükséges felmutatni, vonzóvá tenni és megőrizni, melyek a párt hosszútávú stratégiájával megegyezők.

Jelszavunk George Lakoff mondata: "Dolgozzunk együtt! Legyünk haladáspártiak és ne haladásellenesek. Offenzívában és ne defenzívában munkálkodjunk."

A párttagság és támogatók /szavazók/ hosszú távú motivációjának elérése érdekében a platformok és tagozatok működését új alapokra szükséges állítani. A párt sokszínűségét megtartva, objektív mérhető taglétszám mellett, működési tevékenységük alapján érvényesíthessenek arányos képviseletet.

Újra kell értelmezni a baloldali értelmiséggel meglévő kapcsolatokat, új alapokra szükséges helyezni az együttműködés rendszerét. Elengedhetetlen változás az új generáció tagjainak részvétele a párt reformjaiban, hiszen újszerű, friss szellemiségükkel hozzájárulnak a problémák meglátásához és megoldásához. Ahogyan Peter F. Drucker megfogalmazta: "A hatékony vezetés nem megtartott beszédekről szól, vagy arról, hogy szeressék az embert, a vezetést eredményekben mérik és tulajdonságokban." Ha megkérdezzük a párt elsőszámú vezetőjét, rendelkezik-e a párt jövőképpel és stratégiával, azt válaszolja: "természetesen igen". Ha ugyanezt a kérdést feltesszük egy funkcionális felelősnek, a válasz: "vannak elképzelések, de sok eleme kérdéses még a célrendszernek". Azonban egy párttag a "végeken" egyáltalán nem ismeri a hosszú távú elképzeléseket, dolgozik a munkautasítások szerint (ha egyáltalán vannak ilyen rendszerelemek), de nem látja azok közvetlen és közvetett hatását a pártszervezet jövőbeni állapotára. E probléma megszüntetése érdekében, feladatunk az elemzés és önértékelés segítségével hosszú távú jövőkép, számszerűsített, ütemezett, befolyásolható és elérhető célok megfogalmazása, lebontása a folyamatok, felelősök szintjére a célértékek eléréséhez szükséges cselekvési terv megfogalmazásával együtt.

Úgy gondoljuk, hogy a meglévő szakpolitikai szervezetek ösztönzése elkerülhetetlen. A szellemi tudásuk elismerése és támogatása vitathatatlan tény, ám újabb csatornákat szükséges nyitni, hogy a párt szellemi sokszínűségéhez, a modern szociáldemokrata párt kialakításához hozzájáruljanak.

A Népi Platform kiemelten kezeli a kistérségi és regionális szintű pártpolitika megerősítését és támogatását.

Célunk a területi és választókerületi szervezetek alultámogatottságának megszüntetése és a számukra szükséges kommunikációs eszközök biztosítása, a párt információáramlásának hatékonyabb kialakítása, a párt tagságában és támogatóiban meglévő politikusi képességek jobb kihasználása, elfogadtatása, a képzett, lojális személyek kiválasztása, és munkájuk megbecsülése minden szervezeti szinten, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a vezetői és szervezeti egységekben több női munkaerő alkalmazása.

Támogatjuk, a párt szervezeti egységeinek teljesítmény ellenőrzését, és erősebb etikai ellenőrzését minden szervezeti szinten. A Népi Platform a párt új arculatának részeként olyan humán erőforrás tartalékokkal rendelkezik - köztük új generációs szakemberekkel -, akik készek a szolidaritás kiszélesítésének feladatában részt venni, együttműködni más Platformokkal, tagozatokkal, partnerekkel.

A kiélezett társadalmi egyenlőtlenségekre és a globalizáció negatívumaira adott torz jobboldali válasz, a második világháború előtti nemzetállamok restaurálására való törekvés a bűnbakkereséshez, a rasszizmushoz, a szélsőjobb megerősödéséhez és az újfasiszta ideológiák térnyeréséhez vezet. Ez veszélybe sodorhatja a demokratikus intézményeinket is.

Ezért minden politikai eszközzel, módszerrel támogatjuk az új kelet-közép-európai szociáldemokrácia hazai kialakítását és a politikai rendszerbe építését, a polgárság európai értékeken alapuló nemzetfelfogásának erősítését.

A Népi Platform, olyan szervezett erővé kíván válni, ahol a tagok hatékonyan és nyíltan képviselik az álláspontjukat. Törekszünk a lehető legszélesebb konszenzus kialakítására a társadalom különböző csoportjaival. Ösztönözzük a párton belüli rugalmas, folyamatos programalkotás intézményét, hogy a gyorsan változó politikai, gazdasági és társadalmi kihívásokra megfelelő válaszadás történjen.

A Népi Platform társadalom- és környezettudatos, felelősségvállaló stratégiát követ. Hisszük, hogy a politikai sikerek egyik kulcsa a környezettel szemben tanúsított felelősségvállalás, a fenntartható fejlődés minden vonatkozása melletti elkötelezettség.

Hisszük, hogy elveink gyakorlatban való alkalmazása a Népi Platformot különlegessé és sikeressé teszi.

Népi Platform

Kapcsolat

Cím 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Telefonszám 70/385-2574
E-mail cím nepiplatform@mszp.hu

Vezetőség


Hegyeshalmi Tibor

Hegyeshalmi Tibor

elnök
Witt János

Witt János

elnökhelyettes


Kapcsolódó cikkek, videók

A Fideszt továbbra is csak a saját luxusa érdekli, miközben rengetegen próbálnak megélni havi 66 ezer forintból

A Fideszt továbbra is csak a saját luxusa érdekli, miközben rengetegen próbálnak megélni havi 66 ezer forintból
"Mi leszünk az a párt, ami elmondhatja magáról, hogy felszámolta a szegénységet Magyarországon." – Orbán Viktor, 2019 szeptember 29., Fidesz kongresszus.
2019-12-16 15:17 mszp.hu

Platform meghívó!

Platform meghívó!
Harmadik Hullám Platform és Népi Platform konferencia és tisztújító ülés - 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48.
2018-05-09 13:11 mszp.hu

Orbánék most postázzák a nyugdíjemelésnek nevezett alamizsnát

Orbánék most postázzák a nyugdíjemelésnek nevezett alamizsnát
Miközben Rétvári dicshimnuszokat zeng a kormány nyugdíjemeléséről, nem beszél arról, hogy az intézkedéseik következtében kevesek nagyon jól, sokak pedig elég rosszul járnak.
2018-01-12 14:29 mszp.hu

Az MSZP platformjai szerint véget ért az összefogás időszaka

Az MSZP platformjai szerint véget ért az összefogás időszaka
2014-10-15 12:40

Kérdések Rogán Antalhoz

Kérdések Rogán Antalhoz


Az MSZP Népi Platformja a következő kérdésekre vár választ Rogán Antaltól, a Fidesz frakcióvezetőjétől:

2014-04-03 13:56 mszp.hu

Nyilatkozzon Tuzson Bence a Rogán-vagyonról!

Nyilatkozzon Tuzson Bence a Rogán-vagyonról!

Az MSZP Népi Platformja felszólítja dr. Tuzson Bencét, a Fidesz dunakeszi országgyűlési képviselőjelöltjét, hogy mint Rogán Antal egyik jogi képviselője nyilatkozzon, mit mondott neki Rogán az eddig eltitkolt hatalmas ingatlanvagyonáról!

2014-04-01 16:31 mszp.hu

Népi Platform is támogatta Balut

Népi Platform is támogatta Balut

Jelentős összeggel támogatta az MSZP Népi Platformja és néhány képviselője azt a beteg, fóti kisfiút, akinek megsegítéséért a Népszabadság egyik újságírója hamarosan félmaratont fut Brüsszelben.

2013-09-22 10:13 nol.hu

Gyűjtőpárti stratégiáról vitáztak a platformok

Gyűjtőpárti stratégiáról vitáztak a platformok
2011-05-18 18:24