Tagozatok

A tagozat olyan nyitott szerveződés, amely fórumot teremt a párttagok és nem párttagok elsősorban szakmai véleménynyilvánítására, amely részt vesz a párt szakpolitikájának kidolgozásában, megjeleníti tagjainak érdekeit és képviseli azt a párton belül. Elősegíti a párt kapcsolatait a tevékenységének megfelelő társadalmi szervezetekkel és mozgalmakkal.

  • A tagozat tagja lehet olyan pártonkívüli is, aki Magyarországon más politikai pártnak nem tagja.
  • A tagozat helyi, területi vagy országos jelleggel működhet; országos tagozatként való elismeréséről az országos elnökség dönt.
  • A helyi vagy területi jelleggel működő tagozat elismeréséről, működési feltételeinek biztosításáról, a párttestületek tevékenységében való részvételéről a helyi szervezet, illetőleg a területi szövetség dönt.
  • A párt testületei és képviselőcsoportjai működési szintjüknek megfelelően kötelesek a tagozatokkal együttműködni, a tagozatokat a tevékenységi körükhöz tartozó kérdések tárgyalásába és a döntések előkészítésébe bevonni, a véleménynyilvánítás lehetőségét számukra biztosítani.
  • Az országos tagozat joga, hogy a párt infrastruktúráját igénybe vegye és az alapszabály előírásai szerint részt vegyen az országos testületek munkájában, illetőleg azokról rendszeres tájékoztatást kapjon; beadványára a megkeresett párttestületnek harminc napon belül válaszolnia kell.
  • Az országos tagozatok egy-egy delegáltja a választmány tagja, így a kongresszus tanácskozási jogú résztvevője.