Belföld | felsőoktatás közoktatás
2013. február 28. 12:57

Oktatáspolitikai egyeztetések - aláírták a záródokumentumot

A megbeszélések átfogták a korai fejlesztés, a közoktatás, a szakképzés, a felnőttképzés és a felsőoktatás témaköreit, jelenlegi helyzetét és a pártok jövőre vonatkozó terveit. A pártok az egyeztetéseket sikeresnek tartják és eredményesen lezárják, megállapodásukat közös nyilatkozatban rögzítik.

A jelenlegi kormány az oktatás minden területét hatalompolitikai eszközként kívánja használni. Ezt szolgálja a közoktatás soha nem látott központosítása, az elmúlt negyed század teremtette sokszínűség felszámolása és a központi vezérlés bevezetése. Elfogadhatatlan megoldás a tudáshoz való hozzáférés lehetőségének szűkítése, így a tankötelezettség korhatárának csökkentése közoktatásunkban, vagy a felsőoktatásban a röghöz kötésnek nevezett hallgatói szerződések intézményének bevezetése, s annak Alkotmányban történő rögzítése. A „Szövetségben a változásért” pártjai együttesen kijelentik, hogy kormányra kerülések esetén ezeket az adminisztratív akadályokat felszámolják.

Az aláíró pártok kijelentik, hogy programjaikban és politikai gyakorlatukban vallják és vállalják azon egyetemes és általánosan elfogadott elvet, amely szerint az oktatásban és nevelésben a gyermek érdeke mindenek felett áll. Ez az elv állt a demokratikus Magyarország közoktatásának középpontjában, erre épült a törvényünk, amelyet egymást követő kormányok változatlanul tiszteltek, a jelenlegi pedig megtagadott. Az alapelv újbóli törvénybe foglalása és ennek következményként a köznevelésinek nevezett törvény alapvető átalakítása közös politikai cél.

A résztvevő pártok szükségesnek tartják a közoktatás színvonalának általános emelését, ennek érdekében a pedagógusok helyzetének és felkészültségének javítását, a legtehetségesebb középiskolások pedagógus pályára vonzását.

A „Szövetségben a változásért” egyeztetési folyamatban résztvevő pártok célja az iskolai és pedagógusi autonómia újbóli megteremtése. Az aláíró pártok ezért szükségesnek tartják, hogy megteremtsék a jogi és pénzügyi feltételeket ahhoz, hogy az oktatás ismét helyi közüggyé váljon. Hasonlóképpen lényeges az állami-önkormányzati iskolák világnézeti semlegességének biztosítása és az a lehetőség, hogy minden magyar állampolgár ezzel a lehetőséggel élhessen, továbbá, hogy állami-önkormányzati, alapítványi intézmények a központi költségvetésből ne részesülhessen kisebb támogatásban, mint bármely más fenntartású, így egyházak által fenntartott közoktatási intézmény.

A szakképzésben helyre kell állítani a hosszú távon is alkalmazható elméleti képzés és a gyakorlati képzés egyensúlyát úgy, hogy a szakképzésben tanulók a munkaerő piac által is színvonalasként elfogadott olyan tudást nyerjenek, amely a lehetséges változásokhoz való alkalmazkodást is biztosítja.

Az önfinanszírozó felsőoktatás színvonal romboló rögeszme. Folyamatban levő megvalósítása árt a felsőoktatási intézményeknek, a felsőfokú tudás átadásának és átvételének és alapvető ellentétben áll a modern tudás megszerzésért tanuló hallgatók érdekeivel. Eredménye drasztikus forráskivonás, oktatói, professzori elbocsátás, a magyar felsőoktatás megtizedelése, és az országunkból történő kivándorlás növekedése. Ezért az aláíró pártok kijelentik, hogy az önfinanszírozó felsőoktatás jogi és pénzügyi következményeit felszámolják és a felsőoktatás finanszírozását, szerkezetét úgy alakítják, hogy az a diplomák munkaerő piaci értékének növelését és a kivándorlás csökkenését eredményezze. Az egyetemi autonómiát tiszteletben tartják és az ezt csorbító intézkedéseket hatályon kívül helyezik. Lehetővé kívánják tenni a felsőfokú tanulmányokhoz való hozzáférés lehetőségének bővítését a felsőoktatási intézmény által elismert teljesítmény és a szociális helyzet függvényében. Az Egységes Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozást továbbra is helyes döntésnek tartják, az alkalmazkodás mellett ugyanakkor szükségesnek ítélik a magyarországi gyakorlatban felmerült hibák, így a többszörösen párhuzamos képzések korrekcióját.

A „Szövetségben a változásért” egyeztetési folyamatban résztvevő pártok az oktatásban és a nevelésben az esélykülönbségek csökkentését, a hátrányos helyzetben élő gyermekek, diákok lehetőségeinek növelését, a tehetséggondozás elősegítését nemcsak indokoltnak, hanem országunk jövője szempontjából meghatározó ügynek tartják. A jelenlegi uniformizáló törekvésekkel szemben kormányra kerülésük esetén jogi és pénzügyi eszközökkel, korábbi és új programok alkalmazásával, hazai és európai uniós források segítségével ennek a célnak érvényt kívánnak szerezni. Közösen elfogadott álláspontjuk szerint a felsőoktatás a modern tudás, kutatás és innováció alapja, ugyanakkor a társadalmi mobilitás lehetséges és elsődlegesen fontos eszköze, ezért alapvető nemzeti érdeknek látják a jelenlegi kormány által előidézett színvonalesés megállítást, majd a színvonal emelését biztosító jogi, gazdasági és pénzügyi környezet megteremtését.

A „Szövetségben a változásért” oktatásüggyel foglalkozó egyeztetésben résztvevő pártok ezzel a közös a nyilatkozattal is kifejezik nyitottságukat minden olyan demokratikus párt, szakmai és civil szervezet, szakszervezet felé, amelyek bármely formában gondolataikkal, javaslatukkal vagy éppen kritikájukkal hozzá kívánnak járulni az újjáteremtendő Magyar Köztársaság modern oktatásügyéhez.